26 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Spotkanie prowadził Adam Żołnowski - Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. Stronę rządową reprezentowała Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Podczas posiedzenia przyjęto regulamin prac Zespołu. Powołano dwa zespoły robocze – Zespół roboczy do spraw nowelizacji ustawy o portach morskich oraz Zespół roboczy do spraw wzajemnego uznawania wydanych przez Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego i Wojskowy Dozór Techniczny uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w portach morskich.
 
W celu przedyskutowania współpracy w zakresie wspierania rozwoju strategicznej infrastruktury transportowej w Polsce zostanie zorganizowane wspólne posiedzenie z Zespołem Trójstronnym ds. Kolejnictwa.
 
Podczas posiedzenia strona pracowników przedstawiła Apel Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w sprawie obecnej sytuacji w Gdynia Container Terminal. (Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)