26 listopada  2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Podczas posiedzenia poinformowano o planowanych nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym finansowanych ze środków z budżetu państwa.
 
W kontekście zawartych porozumień płacowych między Ministrem Zdrowia z poszczególnymi grupami zawodowymi finansowanych z NFZ, strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęła stanowisko dot. wprowadzenia systemowych rozwiązań regulujących wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Za konieczne uznali wyodrębnienie środków finansowych przeznczonych na wzrost wynagrodzeń w umowach zawieranych z NFZ oraz zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych. Rozwiązania takie powinny znaleźć odzwierciedlenie w trwałym akcie prawnym, co przyczyniłoby się do wygaszania sporów wewnątrzśrodowiskowych i zapewniło właściwe finansowanie roszczeń pracowniczych. (Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)