W dniu 13 listopada 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Stronę rządową reprezentowali: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Michał Kurtyka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnik ds. Prezydencji COP24, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli także prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Posiedzenie było poświęcone przygotowaniom do zbliżającego się szczytu COP24 w Katowicach. Strona rządowa przedstawiła informację na temat stanowiska polskiej prezydencji podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Katowicach w dniach 2–14 grudnia 2018 roku. Zasadniczym celem polskiej prezydencji na COP24 jest przyjęcie pakietu implementacyjnego dla Porozumienia Paryskiego, co oznacza skupienie się na przyjęciu reguł i narzędzi tworzących rozwiązanie systemowe dla całego świata. Drugim kluczowym priorytetem jest poszerzenie dyskusji o celach i metodach prowadzenia polityki klimatycznej przez wprowadzenie na agendę trzech deklaracji dotyczących tematyki: solidarnej i sprawiedliwej transformacji; czystego transportu (partnerstwo dla elektromobilności dedykowane rozwojowi zeroemisyjnego transportu); znaczenia pochłaniania bilansującego emisje (Śląska deklaracja ministerialna „Lasy dla klimatu”, projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe”).
 
W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o bieżącej i przyszłej sytuacji polskiej energetyki i szeroko rozumianej gospodarki w kontekście światowej i europejskiej polityki klimatycznej. Strona rządowa podkreśliła, że nadrzędny cel, jakim jest ochrona klimatu, powinien być realizowany nie tylko poprzez redukcje emisji, lecz także poprzez jej bilansowanie – przez pochłanianie CO2. Ministrowie udzielili wyjaśnień m.in. w sprawie specyfiki zobowiązań prawnych spoczywających na Polsce w ramach systemów unijnego i światowego ochrony klimatu, uwarunkowań dotyczących kwestii wyboru ścieżki emisji, a także synergii między polityką zwalczania zanieczyszczeń powietrza (program „Czyste Powietrze”) a programem redukcji emisji dwutlenku węgla. Poinformowali również o kształcie przyszłej polityki energetycznej Polski (program do 2030 roku i założenia do 2050 roku) oraz woli konsultowania tych programów z partnerami społecznymi. Zgodzili się też ze stroną związkową co do konieczności wypracowania reguł obliczania wielkości emisji i pochłaniania CO2, co umożliwi rzetelne i wiarygodne dokonywanie porównań.
 
Strona związkowa skoncentrowała się m.in. na ocenie: skuteczności realizacji dotychczasowej polityki klimatycznej, jej skutków ekologicznych i społecznych; dotychczas poniesionych kosztach wdrażania polityki klimatycznej dla każdego sygnatariusza Protokołu z Kioto; zrealizowanych zobowiązań krajów zapisanych w Protokole oraz sposobów wydatkowania przez te kraje środków uzyskanych z opłat za emisję dwutlenku węgla. Strona związkowa, zaapelowała o uzgodnienie na forum Rady Dialogu Społecznego wspólnego stanowiska, które będzie przedstawiane podczas szczytu COP24. (Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)