W dniu 12 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej poświęcone założeniom projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz nowym regulacjom w zamówieniach publicznych.
Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność”) Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych poinformował, że parterom społecznym pomimo wnikliwych dyskusji nie udało się wypracować propozycji stanowisk:
-strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz. 966, 1948);
-stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.);
-strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2019, w myśl art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 
Podczas debaty strona społeczna podkreślała, że jedną z przyczyn niewypracowania propozycji wspólnych stanowisk Rady był brak mandatu negocjacyjnego strony rządowej, której przedstawiciele jedynie przedstawili na posiedzeniach Zespołu propozycje Rady Ministrów w powyższych sprawach. Zwrócono uwagę, że ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, wskazuje na możliwe uzgodnienie powyższych kwestii przez Radę Dialogu Społecznego, a więc nie tylko przez stronę pracowników i pracodawców.
 
Następnie omówiono propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń oraz sposób ich kształtowania w państwowej sferze budżetowej. Strona pracowników przypomniała, że przez ostatnie 9 lat nie były waloryzowane wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, a ich wzrost zgodnie z propozycją rządu w 2019 r. wyniesie 100% w ujęciu nominalnym, czyli 0 zł. Strona związkowa nie zgadza się z propozycjami rządowym w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.
Natomiast strona pracodawców podkreśliła, że obecnie obserwowany odpływ wykwalifikowanych pracowników świadczy o nieefektywnej polityce wynagrodzeń w instytucjach publicznych.
Minister Leszek Skiba przedstawił główne założenia projektu budżetu państwa na rok 2019, w tym dynamikę wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2010-2017. Powiedział, m.in., że wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2016-17 był 3-krotnie wyższy niż w latach 2010-14 i średnio wynosił 6,1%. Nawiązał do zróżnicowania płac w państwowej sferze budżetowej i powiedział, że zadaniem władzy publicznej będzie niwelowanie tych różnic.
Odniósł się do krytycznych opinii dotyczących projektu założeń budżetu i zaznaczył, że Ministerstwo Finansów ma świadomość wszystkich zagrożeń związanych z gospodarką, ponieważ „dobra koniunktura nie jest dana raz na zawsze i trzeba mieć świadomość, jakie są ryzyka”.
Partnerzy społeczni domagali się poważnego i odpowiedzialnego traktowania Rady Dialogu Społecznego, jako forum negocjacji i wypracowania stanowisk w przewidywanych jej kompetencjami sprawach.
W kolejnej części posiedzenia Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentował Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych, podkreślając, że dokument przygotowano we współpracy z RDS m.in. w celu określenia problemów związanych ze stosowaniem zamówień publicznych, przed rozpoczęciem prac nad projektem nowej ustawy.
Partnerzy pozytywnie ocenili cel i priorytety nowego prawa zamówień publicznych przedstawione w dokumencie. Zgodnie podkreślali wzorową wielomiesięczną współpracę parterów społecznych działających w doraźnym Zespole problemowym ds. zamówień publicznych z Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz stroną rządową przy tworzeniu koncepcji. Wyrazili nadzieję, że taki sposób procedowania stanie się standardem pracy ze stroną społeczną, również przy konsultowaniu zapisów ustawowych.
 
Z powodu braku kworum na posiedzeniu plenarnym zarekomendowano przyjęcie Uchwały nr 61 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych” na kolejnym posiedzeniu Rady.