Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięła Poseł Urszula Augustyn oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przedmiotowy projekt zakłada nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczy m.in. wprowadzenia regulacji określającej termin do wydania skierowania na badania lekarskie w zawiązku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jak również  przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy.
Partnerzy społeczni co do zasady poparli poselski projekt omawianej ustawy. Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nad tematem przyjętym do programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 – Działania rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)
 
 

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięła Poseł Urszula Augustyn oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przedmiotowy projekt zakłada nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczy m.in. wprowadzenia regulacji określającej termin do wydania skierowania na badania lekarskie w zawiązku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jak również  przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy.

Partnerzy społeczni co do zasady poparli poselski projekt omawianej ustawy. Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nad tematem przyjętym do programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 – Działania rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)