Po rocznej przerwie, wznowił prace Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, którego posiedzenie odbyło się 4 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Andrzej Jacyna -   p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z regulaminem prac Zespołu rotacyjne przewodnictwo w Zespole objęła strona związkowa – p. Krystyna Ptok z Forum Związków Zawodowych.
Minister Ł. Szumowski przedstawił informacje na temat funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali). Poinformował, że system funkcjonuje od pół roku i do resortu spływają pierwsze dane dotyczące jego funkcjonowania. Zdaniem ministra:  to rozwiązanie legislacyjne zabezpieczyło stabilność funkcjonowania podmiotów szpitalnych w Polsce. Podkreślił, że odnośnie docelowego kształtu sieci szpitali dyskusja będzie nadal trwała, należy jeszcze  dostosować sieć do spływających danych, wprowadzić pewne uszczelnienia i ułatwienia dla różnych podmiotów na różnym poziomie referencyjności. 
Następnie A. Jacyna, Prezes NFZ przedstawił informację o budżecie NFZ na rok 2018 oraz kolejne lata w kontekście ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia. Poinformował również, że rozpoczęto procedowanie zmiany planu finansowego NFZ na rok 2018. Stosowny wniosek w tej kwestii został złożony do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.
Kolejnym omawianym punktem była informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi spraw pracowniczych z uwzględnieniem tematu kadr pielęgniarskich w kontekście projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 
Minister Ł. Szumowski poinformował, że kwestia kadry pielęgniarskiej jest jednym z istotnych tematów z uwagi na brak osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej. Zaznaczył, że niezwykle ważny jest dokument dotyczący strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Określa on kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.
Minister Ł. Szumowski podkreślił, że największym problemem jest to że pielęgniarki odchodzą z zawodu. Poinformował, że na 5 tys. osób, które wchodzą do szkół tylko 3 tys. rozpoczyna pracę.
Zgłoszono wniosek, aby jedno z kolejnych posiedzeń poświęcone było strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa poszerzony o opiekę długoterminową, domy pomocy społecznej. Uzgodniono, że  Zespół będzie spotykał się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 14.00. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)