Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wraz z aktem wykonawczym do tej uchwały  projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych były przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 24 maja 2018 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wiceminister B. Marczuk odnosząc się do programu „Dobry start” poinformował, że projektowane dokumenty mają na celu ustanowienie zapowiedzianego przez Premiera Mateusza Morawieckiego nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to wynosić będzie 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Przyznawane będzie na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie to ma pomóc w pokryciu zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie „dobry start” przysługiwać będzie na dzieci uczące się do ukończenia przez nie 18. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych  do ukończenia 24. roku życia. Na dzieci, które nie są niepełnosprawne i już ukończyły 18. rok życia świadczenie „dobry start” będzie przysługiwać, jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Zadania związane z realizacją świadczenia „dobry start” wykonywać będą gmina i powiat jako zadania z zakresu administracji rządowej.
Następnie wiceminister B. Marczuk przedstawił propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych. Poinformował, że proponuje się, aby wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły: kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Ponadto proponuje się, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych uległy podwyższeniu od 1 listopada 2018 r. i wynosiły: zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł); specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł). Również kwota zasiłku pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu i od 1 listopada 2019 r. wynosiłaby 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) zaś kwota zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. wynosiłaby 620 zł (wzrost o 100 zł).
Uzgodniono kontynuację tematu na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na dzień 7 czerwca 2018 r. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)