Kontynuacja dyskusji nad standardami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem tematu jakości w ochronie zdrowia w stosunku do standardów i RODO w sektorze medycznym były głównymi tematami posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 8 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie podstawą opracowywania standardów jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Standardy dotyczą sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Obecnie powstały dwa standardy: 
1 – dot. postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem; 
2 – w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.  Podkreślono, że kolejnym standardem jaki miał być opracowany przy współudziale towarzystw naukowych to standard w onkologii.
W drugiej część spotkania przedstawicielka Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) przedstawiła informacje dotyczące Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sektorze medycznym – kodeks branżowy opracowany we współpracy branży z CSIOZ. W art. 40 rozporządzenia RODO państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu RODO z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nadrzędnym celem kodeksu jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony pacjentów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Kodeks postępowania jest opracowywany z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Uzgodniono dalszą kontynuację tematu. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)