Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. „Informację z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa strony rządowej w kadencji 2020/2021”.

Jak mówiła Anna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, objęcie przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego przez stronę rządową w październiku 2020 r. zbiegło się z okresem wzmożonych działań, podjętych w związku z pandemią, służących zarówno ochronie życia obywateli, jak i ratowaniu polskiej gospodarki. Rada Dialogu Społecznego (RDS) stała się forum, na którym konsultowano strategiczne, z punktu widzenia gospodarki i rynku pracy, rozwiązania proponowane przez rząd. Dyskutowano o kolejnych tarczach antykryzysowych zapewniających wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców oraz wprowadzających rozwiązania chroniące miejsca pracy. Podczas posiedzeń Rady zwrócono szczególną uwagę na kluczowe znaczenie systemu ochrony zdrowia. Poruszano tematykę dotyczącą sytuacji sektora mikro- i małych firm. Omawiano przyjęte rozwiązania i działania podjęte przez rząd w obszarze edukacji.

(źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14401,prace-w-komisjach-senackich-10-grudnia-2021-r-.html)