W dniu 25 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się konferencja Rady Dialogu Społecznego pt. „Siła Regionalnego Dialogu Społecznego. Wspieranie dialogu regionalnego w Polsce”. Moderatorem konferencji była dyrektor CPS „Dialog”- Iwona Zakrzewska.
Otwierając konferencję Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreśliła, że polska koncepcja dialogu budzi zainteresowanie i podziw, gdyż nie istnieje druga taka struktura na świecie. Stawia to jednak przed nami wyzwanie, by „… udowodnić, że te zapisy potrafimy wypełnić ciekawą treścią, że jest to instytucja, która jest potrzebna ludziom i naszym organizacjom”. Jej zdaniem nadal za mało jest dialogu pomiędzy tym, co dzieje się w Warszawie a tym, co robione jest w województwach. Podsumowując rok swojej działalności powiedziała, że był to rok bardzo ciężkiej pracy. „Boję się tego przyszłego roku i powrotu do źródeł i tego jak funkcjonowała Trójstronna Komisja. Mam nadzieję, że Minister Elżbieta Rafalska i Minister Stanisław Szwed, którzy ten dialog traktują w sposób poważny i odpowiedzialny, do tego nie dopuszczą” – mówiła.
Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zauważył, że dialogu uczymy się od nowa, a po dwóch latach działalności RDS i WRDS możemy dokonać podsumowania. Jego zdaniem rotacja w przewodniczeniu Radzie jest dobrym rozwiązaniem, choć rok przewodniczenia wiąże się z bardzo intensywną pracą. Minister Rafalska, która przejmuje przewodniczenie Radzie będzie już trzecią stroną. Poinformował zebranych, że w 2018 r. środki na finansowanie WRDS zostaną zwiększone do kwoty 3,2 mln zł.  
Wprowadzenie teoretyczno-empiryczne wygłosił prof. Juliusz Gardawski, który skupił się na trzech kwestiach: przyczynach powstania dialogu i jego istoty; Trójstronnej Komisji i genezie powstania RDS oraz problemach dot. kapitału społecznego, zaufania i deficytu kultury dialogu. W zastępstwie prof. Jacka Męciny (UW) prezentację pt. „Dialog regionalny w opinii jego uczestników”, przedstawiającą wyniki badania oceniającego funkcjonowanie i aktywności WRDS wygłosił dr Grzegorz Baczewski (Konfederacja Lewiatan). Respondentom biorącym udział w badaniu zależy na prowadzeniu na swoim terenie dialogu społecznego jednak, aby miał on w ich oczach sens, prowadzenie powinno polegać nie tylko na rozmowach i wymianie informacji, ale jego wynikiem powinno być wypracowanie wspólnych stanowisk, które będą podstawą decyzji nie tylko WRDS, ale także organów samorządowych i administracji rządowej.
W pierwszym panelu wystąpili przedstawicieli czterech WRDS, mówiąc o dobrych praktykach regionalnego dialogu społecznego. Przewodniczący WRDS woj. lubelskiego, Marszałek Sławomir Sosnowski, podsumowując prace Rady powiedział, że jej dobrymi stronami są: konsensus, partycypacja społeczna, aktywność i atmosfera, zaś słabą stroną jest finansowanie. Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca lubelskiej WRDS, podkreśliła, że jeśli chcemy budować dialog to przede wszystkim musimy znaleźć czas, by wysłuchać siebie nawzajem. Wojciech Winogrodzki, Wiceprzewodniczący WRDS w Białymstoku, zauważył, że niezwykle ważne dla sprawnego i skutecznego działania WRDS jest wsparcie organizacyjne, zaangażowanie, profesjonalizm Biura WRDS i jego zaplecza – Urzędu Marszałkowskiego. Odczuwalna jest także potrzeba wsparcia eksperckiego – a jedno i drugie jest trudne bez budżetu. Jolanta Szydłowska, Wiceprzewodnicząca WRDS woj. pomorskie, zwróciła uwagę na konieczność popularyzacji dialogu. Media nie chcą pisać o dialogu, dlatego konieczne jest znalezienie sposobu, by zainteresować otoczenie i propagować wiedzę o dialogu społecznym. Marek Zychla, Przewodniczący WRDS w Katowicach, przedstawił obszar prac WRDS w Katowicach. Prezentując propozycje dobrych praktyk ułatwiających organizacyjne funkcjonowanie WRDS mówił m.in. o ograniczeniu formalizmu i wypracowaniu oraz przestrzeganiu zasad i form ułatwiających ich funkcjonowanie.
W drugim panelu dot. rozwoju regionalnego dialogu społecznego w Polsce odbyła się dyskusja, podczas której starano się odpowiedzieć na pytania dot. m.in. sposobów na pobudzenie dialogu regionalnego i współpracy dialogu regionalnego z dialogiem krajowym oraz wymieniono doświadczenia. Zbigniew Żurek, Przewodniczący Zespołu Problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, poparł stosowaną przez Wiesławę Janczak zasadę, by stać na straży dialogu społecznego, a nie dialogu politycznego. Maria Anna Karwowska, Członek WRDS z woj. kujawsko-pomorskiego, mówiła o kondycji dialogu. Jej zdaniem jest ona bardzo słaba - dialog się skończył w ogóle, zaczynając od tego w rodzinach. Grażyna Podhajski, Wiceprzewodnicząca WRDS w Rzeszowie, podzieliła się z zebranymi doświadczeniem i nową inicjatywą podjętą przez WRDS na Podkarpaciu dot. współpracy z regionami na szczeblu regionalnym – zaproszono na Radę przedstawicieli regionalnych organów administracji skarbowej. Zdaniem Waldemara Pędzińskiego, Przewodniczącego WRDS w Białymstoku, budowanie siły WRDS jest możliwe poprzez ich markę – Rady trzeba wzmocnić i tworzyć ich markę, a markę tworzą osobowości. Jacek Dubiński, Wiceprzewodniczący WRDS z woj. zachodniopomorskiego, mówił o szacunku, który powinien otrzymywać każdy uczestnik dialogu. Jego zdaniem bez obecności władz na posiedzeniach, Rada staje się wolnym klubem dyskusyjnym. Janusz Kowalski, Wiceprzewodniczący WRDS w Krakowie oraz członek RDS, poruszył kwestie związane z promocją dialogu. Jego zdaniem należałoby zacząć od kształcenia i wychowania młodego pokolenia. WRDS -y w tym celu powinny nawiązać kontakty ze szkołami i uczelniami. Andrzej Radzikowski, Członek RDS, zasugerował, że warto może powołać przy RDS centrum eksperckie partnerów społecznych. „W ten sposób każdy partner nie przychodziłby ze swoimi danymi statystycznymi czy badaniami. Jak mamy budować to zaufanie, to przede wszystkim musi być zaufanie do danych czy ocen” – mówił. Mateusz Szymański, Sekretarz Prezydium RDS, poruszył sprawę dot. finansowania. Podkreślił, że dobrą wiadomością jest wzrost finansowania do 3,2 mln, ale co w kolejnych latach?
Dyrektor Marek Waleśkiewicz, MRPiPS, odpowiadając na pytanie M. Szymańskiego dot. obaw finansowania w przyszłych latach poinformował, że minister Elżbieta Rafalska skierowała do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo, by do ustawy o nowelizacji Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wpisać w art. 88, mówiącym o wydatkach na WRDS, kwotę 3,2 mln. Jan Mackiewicz, WRDS woj. warmińsko-mazurska, poruszył m.in. temat dot. kultury dialogu i sztuki negocjacji. Włodzimierz Szordykowski, Sekretarz WRDS w Gdańsku, mówił, że trudno mówić o partnerstwie w przypadku, kiedy nie przychodzą odpowiedzi na wysyłane pisma, a dialog powinien opierać się na szacunku i zaufaniu. 
Pełna relacja z konferencji ukaże się w najbliższym numerze kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” nr 4/2017. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i udziału w najbliższych konferencjach.