Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020, polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego to główne tematy posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

W spotkaniu, które odbyło się 18 września 2019 r. stronę rządową reprezentowali: Bożena Borys-Szopa – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Gawęda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

W pierwszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat długoterminowych wyzwań  dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego.  Przedstawiono prezentację, w której odniesiono się do kwestii realizacji przyjętej przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego Uchwały nr 8  z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Następnie przedstawiono postulaty branży hutniczej w tym kluczowe obszary dotyczące: kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej,  unijnych środków ochrony handlu i polityki celnej oraz przepisów o odpadach, ochrony środowiska i gospodarki cyrkularnej. Uzgodniono dalszą kontynuację dyskusji na forum zespołu problemowego Rady ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

W dalszej części obrad wiceminister T. Robaczyński przedstawił  projekt ustawy budżetowej na rok 2020 r.  Podkreślił, że w projekcie przewidziano budżet bez deficytu - zrównoważony, w którym całość wydatków budżetu państwa pokrywana jest jego dochodami. Zaprezentował wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7%, średnioroczny  wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent – nominalnie o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 6,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5% a na koniec 2020 r. 5,1%. Wiceminister podkreślił, że projekt zapewnia stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych.
Następnie odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych, w której zwrócono uwagę m.in. na kwestie:  wypracowania mechanizmu waloryzacji progów podatkowych, zniesienia 30-krotności składek na ZUS, wysokości podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, wzrostu płac nauczycieli oraz wydatków na służbę zdrowia. W trakcie debaty  przedstawiono wspólne stanowisko Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Business Centre Club oraz Związku Rzemiosła Polskiego ws. projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

W dalszej kolejności wiceminister J. Szczurek-Żelazko omówiła dokument pt. „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Zwróciła uwagę, że jest to dokument, w którym określone zostały kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.  Określa  on szczegółowe cele i działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, wypracowane w efekcie uzgodnień i dyskusji eksperckich, które należy podjąć w perspektywie do 2031 roku. Szczegółowo omówiła następujące obszary tematyczne: kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych; rolę i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; normy zatrudnienia; warunki pracy, wynagrodzenia i promocję zawodów pielęgniarki i położnej oraz kwestię wprowadzenia nowego zawodu medycznego.

Ponadto:
Rada Dialogu Społecznego podjęła Uchwałę nr 35 w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego podjęła następujące Uchwały:

  • Uchwałę nr 73 w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.
  • Uchwałę nr 83 w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.
Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"