Dnia 13 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarno-epidemiologiczny spotkanie miało formę hybrydową umożliwiającą udział osobisty oraz poprzez środki komunikacji elektronicznej. Podczas posiedzenia Ministerstwo Finansów zaprezentowało informację na temat wstępnej prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny. Następnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na rok 2021 oraz proponowanego wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na 2021 rok.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. Stronę rządową reprezentowali: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju – Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu; Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Pan Waldemar Buda, Sekretarz Stanu; Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu; Ministerstwa Aktywów Państwowych – Pan Maciej Małecki, Sekretarz Stanu; Ministerstwa Klimatu – Pan Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu. W posiedzeniu wziął także udział Pan Bogdan Drzastwa –  Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

W posiedzeniu plenarnym udziału nie wzięli członkowie Rady z ramienia NSZZ „Solidarność” i ZPP.

W efekcie przeprowadzonej debaty partnerzy społeczni nie wypracowali konsensu w następujących kwestiach:

  • propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.,
  • założeń projektu budżetu państwa na rok 2021,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2021.

Najbliżej osiągnięcia konsensu strona pracowników i strona pracodawców była w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, który zaproponowany został na rok 2021 na poziomie 110% a nie jak proponował rząd na poziomie 100%, co faktycznie oznaczałoby zamrożenie płac w sferze budżetowej na poziomie z 2020 roku.

Strona związkowa wskazywała na zależność pomiędzy oczekiwaną poprawą jakości funkcjonowania państwa i wzrostem wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

Natomiast organizacje pracodawców podkreślały, że zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej spowoduje odpływ wykwalifikowanych pracowników. Doprowadzi to do spadku jakości usług publicznych, które mają również wpływ na funkcjonowanie rynku.

Z uwagi jednak na brak kworum głosowanie nie doprowadziło do osiągnięcia porozumienia.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w  dniu 13 sierpnia 2020 r.