W dniu 22 października 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone prezentacji założeń do Krajowego Planu Odbudowy oraz debacie na temat osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

W pierwszej części posiedzenia, Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła prezentację dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy. Poinformowała o głównych założeniach dotyczących KPO i przewidywanych działaniach, które zostaną podjęte przez rząd oraz zadeklarowała ścisłą chęć dialogu.

Link do pobrania prezentacji Pani Minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

Partnerzy społeczni wyrazili obawy wobec stanu aktualności dokumentów strategicznych rządu, ograniczonego pola konsultacji etapów prac nad KPO, braku jednoznacznych i transparentnych informacji wypływających od strony rządowej, braku brania pod uwagę wszystkich organizacji Rady oraz wyrazili niepokój dotyczący jakości zdalnego nauczania.

W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych, w trakcie której przedstawiono wnioski z debat na temat neutralności klimatycznej, które odbyły się w ramach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Poruszono m.in. kwestie:

  • oceny szans na dotarcie do celu neutralności klimatycznej w 2050 r. – w ramach danego regionu.
  • barier prawych, ekonomicznych, organizacyjnych i innych, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie transformacji zmierzającej do neutralności klimatycznej w 2050 r.
  • sektorów/branż najbardziej zagrożonych podczas realizacji polityki neutralności klimatycznej oraz sektorów/branż, które mogą rozwijać się i pełnić rolę koła zamachowego lokalnej gospodarki.
  • wskazania czy realizacja celu neutralności klimatycznej będzie wymagała zastosowania programów osłonowych (np. socjalnych, edukacyjnych, rewitalizacyjnych)?
  • wskazania konkretnych projektów/inwestycji, które powinny podlegać wsparciu (m.in. finansowemu, organizacyjnemu) w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w latach 2021-2027.

Strona rządowa wiązała z transformacją energetyczną duże szanse dla Polski polegające między innymi na ożywieniu gospodarki, a także tworzeniu nowych miejsc pracy. Podkreślono rolę Polski jako lidera w dziedzinie produkcji i eksportu autobusów zero emisyjnych. Przedstawiciele rządu zwrócili uwagę na ekstraordynaryjne warunki gospodarcze oraz zapewnili, że nie będą podejmować, żadnych gwałtownych decyzji.

Strona społeczna Rady wyraziła niepokój wobec podejmowania tak poważnej transformacji energetycznej podczas kryzysu pandemii koronawirusa. Reprezentanci związków zawodowych przedstawili obawy dotyczące kwestii likwidacji miejsc pracy w przemyśle górniczo-energetycznym, brakiem bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz postulowali o wprowadzenie zasady „etat za etat” w gminach objętych poważnymi restrukturyzacjami. Ponadto partnerzy społeczni nakreślili potrzebę poprawy jakościowej w kształceniu ekologicznym polskiego społeczeństwa. Organizacje zwróciły także uwagę na szerszy zakres skutków redukcji CO2 w ramach której mogą ucierpieć branże związane z transportem i rolnictwem.

Wnioski dotyczące debat z zakresu neutralności klimatycznej w ramach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP – link do pobrania

Z dniem 22 października 2020 roku Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP zakończył przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. W kolejnej kadencji przewodnictwo obejmie przedstawiciel strony rządowej – Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. Stronę rządową reprezentowali: Pan Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii; Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska; Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięli także udział: Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan Bogdan Drzastwa – Zastępca Głównego Inspektora Pracy; Pan Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Pan Marek Wójcik – Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W posiedzeniu plenarnym udziału nie wzięli członkowie Rady z ramienia NSZZ „Solidarność” i ZPP.

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 października 2020 r.