W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświecono omówieniu kwestii działań strony rządowej podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 oraz omówieniu stanowiska Rządu RP do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

W pierwszej części posiedzenia Minister Zdrowia, Pan Adam Niedzielski wymienił działania strony rządowej i służby zdrowia związane ze zwalczeniem koronawirusa. Poinformował o procesie przebiegu pandemii COVID-19 na przestrzeni czasu, od wiosny br. do chwili obecnej. Przedstawił strategię Rządu, która miała na celu przygotowanie do drugiej fali pandemii a która polegała m.in. na doposażaniu szpitali w sprzęt medyczny. Powiedział, że od drugiej połowy października liczba zachorowań zaczęła niepokojąco rosnąć, a najgroźniejszym momentem był listopad, kiedy odnotowano blisko 28 000 zakażeń dziennie. Wskazał na ustabilizowanie się liczby zachorowań na poziomie 10 000 zakażeń tygodniowo. Zaznaczył, że są podejmowane starania w celu zapewnienia odpowiedniej liczby łózek szpitalnych dla chorych na koronawirusa, przy jednoczesnej trosce o zachowanie właściwego poziomu opieki dla pacjentów cierpiących na inne schorzenia. Podkreślił, że we wrześniu br. przeprowadzono 80 000 testów na COVID-19. Poinformował o objęciu 30 000 osób nowym systemem zdalnej opieki medycznej, wykorzystującym  pulsoksymetry, łączące się ze smartphonami i przekazujące online wyniki pomiarów do lekarzy prowadzących. Wskazał na pomoc żołnierzy WOT przy koordynowaniu liczby łóżek szpitalnych, co przekłada się na szybszy przepływ informacji między załogami karetek na temat wolnych miejsc w szpitalach.

Pan Waldemar Kraska, Wiceminister Zdrowia zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia stara się interweniować na bieżąco w sprawie wszystkich zgłoszeń dotyczących problemów szpitali. Wyraził zaniepokojenie możliwością wystąpienia trzeciej fali pandemii, spowodowanej wyjazdami na ferie i organizacją imprez sylwestrowych.

Partnerzy społeczni wyrazili niepokój o stan polskiej służby zdrowia. Wskazali na potrzebę przekazywania przez stronę rządową transparentnych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących zmian w zakresie obowiązujących i nowych obostrzeń. Strona pracodawców zwróciła ponadto uwagę na kwestie związane z dodatkowymi opłatami, które uderzą w szpitale jak np. tzw. opłata mocowa, która obciąży niektóre placówki medyczne kwotą nawet 1,5 mln złotych. Odniesiono się również do potencjalnego pojawienia się nowych obostrzeń gospodarczych.

W odniesieniu do wypowiedzi Ministra Zdrowia, strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z umowami adhezyjnymi, które są zawierane z personelem medycznym; wysoką liczbę zgonów lekarzy i pielęgniarek podczas walki z pandemią; brakiem wzrostu wynagrodzeń dla personelu opiekującego się chorymi na COVID-19; niewystarczającym poziomem wyposażenia szpitali; przeciążeniem personelu medycznego.

W drugiej części spotkania Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że strona rządowa ustala z KE rozwiązania dotyczące wprowadzenia Europejskiej płacy minimalnej. Wskazała, że projekt Europejskiej płacy minimalnej stoi w sprzeczności z prawem traktatowym UE, oraz że Polska negatywnie ustosunkowuje się do ograniczania autonomii państw członkowskich. Podkreśliła, że obecnie w Polsce stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia wynosi około 51%.

Partnerzy społeczni podkreślali, że debata dotycząca europejskiej płacy minimalnej powinna odbyć się przed wysłaniem stanowiska strony rządowej do UE. Odniesiono się jednocześnie do ewentualnych utrudnień związanych z wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej, z uwagi na różniącą się sytuację społeczno-gospodarczą w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Podczas spotkania Pani Minister Olga Semeniuk w imieniu strony rządowej oraz przewodniczący wszystkich organizacji pracowników i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego złożyli deklarację o przystąpieniu do prac nad umową społeczną.

W trakcie posiedzenia przyjęto następujące Uchwały:

  • Uchwałę nr 43 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego;
  • Uchwałę nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 r.;
  • Uchwałę nr 45 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na rok 2023;
  • Uchwałę 92 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.