W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświecono omówieniu planów resortu edukacji na rok 2021. Pan Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w pierwszej części posiedzenia zapowiedział działania związane z dalszym, stopniowym przywracaniem zajęć stacjonarnych w szkołach. Poinformował o działaniach strony rządowej mających na celu ograniczanie liczby zakażeń oraz o poddawaniu nauczycieli testom na obecność COVID-19, przed dopuszczeniem ich do pracy z dziećmi. Zasygnalizował, że w lutym być może zapadną kolejne decyzje dotyczące powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Zadeklarował, że ministerstwo pracuje nad kształtem i formą zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty, tak by podczas jego przeprowadzania zachować wszystkie normy sanitarne. Poinformował o planach wprowadzenia działań monitorowania kariery uczniów szkół ponadpodstawowych, wzorowanych na monitorowaniu kariery absolwentów szkół wyższych. Podkreślił plany uruchomienia tak zwanej edukacji włączającej, mającej na celu polepszenie jakościowe nauki dzieci niepełnosprawnych lub z problemami edukacyjnymi. Poinformował o przeznaczeniu kwoty jednego miliarda złotych na potrzeby szkół związane z cyfryzacją i zdalnym nauczaniem oraz o planach wprowadzenia dokumentu strategicznego „Polityka naukowa państwa”, który miałby określać kierunek rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Podkreślił starania Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu zwiększenia swobody wypowiedzi na uczelniach wyższych oraz w badaniach naukowych.

Strona związkowa wyraziła obawy dotyczące terminów szczepień nauczycieli oraz kwestii podwyżek wynagrodzeń kadry szkolnej. Związkowcy poprosili o przedstawienie szczegółowych informacji na temat planu przywracania zajęć stacjonarnych, edukacji włączającej oraz kierunku, w jakim będą postępowały zmiany podstawy oświatowej.

Strona pracodawców zwróciła uwagę na kwestię instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy w świetle prawa nie są zaklasyfikowani jako nauczyciele, przez co są wyłączeni z programu szczepień. Zwrócono również uwagę na problemy dostępu do szczepień kadry wspomagającej. Pracodawcy wskazali na wysoki poziom biurokracji w szkołach i brak współpracy placówek edukacyjnych z zakładami pracy. Poruszono także problematykę związaną z niewystarczającym wsparciem uczniów w zakresie doradztwa zawodowego. Ponadto zwrócono uwagę na kwestie wsparcia cyfryzacyjnego dla kadry akademickiej oraz przyszłości poradni pedagogiczno-psychologicznych po wprowadzeniu edukacji włączającej. 

W drugiej części posiedzenia plenarnego Pan Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, powiedział, że liczba szczepionek na COVID-19 jest w tej chwili ograniczona i w momencie, kiedy do Polski zostanie dostarczony odpowiedni zapas szczepionek, nauczyciele przedszkolni oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu zostaną objęci programem szczepień. Zapewnił o braku planów przeprowadzania gruntownych zmian systemu edukacji. Oznajmił, że w niedługim czasie rozpocznie prace Zespół ds. statusu zawodowego nauczyciela. Podkreślił brak planów mających na celu modernizację programu nauczania wyższego. Odnosząc się do edukacji włączającej, wskazał, że prace w tym zakresie są dopiero na etapie powstawania projektu.

Strona związkowa nakreśliła potrzebę poznania szczegółowych, transparentnych informacji o stanie polskiego szkolnictwa oraz potrzebę pogłębienia dialogu społecznego.

Strona pracodawców postulowała o włączenie uczelni wyższych w dofinansowanie zmian cyfryzacyjnych z KPO. Pracodawcy zwrócili uwagę na rosnące bezrobocie młodzieży w wieku 15-24 lata, które wynosi aktualnie około 13%, niską jakość edukacji oraz problemy związane z praktyczną nauką zawodu.

Na zakończenie Pan Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, powiedział, że Ministerstwo Edukacji i Nauki nie może bezpośrednio wpływać na sposób wydatkowania unijnych pieniędzy oraz nie może kształtować zasad wprowadzania obostrzeń. Pozytywnie odniósł się do postulatów zwiększenia środków dla uczelni wyższych i podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli. Zadeklarował, że strona rządowa troszczy się o przyszłość zawodową absolwentów i wskazał na wysoki poziom szkolnictwa Zawodowego w Polsce. Poinformował o planach utworzenia Centrum Doskonalenia Zawodowego.