W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederacji Lewiatan, Wiceprzewodniczącego Rady, prowadzącego posiedzenie z upoważnienia Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświecono omówieniu działań strony rządowej i stanu prac nad Polityką Przemysłową Polski.

W pierwszej części posiedzenia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Pani Olga Semeniuk przedłożyła informacje dotyczące postępu prac nad Białą Księgą Przemysłową, która wchodzi w skład Planu Pracy i Rozwoju. Wskazała na starania strony rządowej w celu zapewnienia korzystnych warunków dla przedsiębiorstw w okresie po pandemii COVID-19 i poinformowała, że do MRPiT wpłynęło ponad 300 odpowiedzi, w których przedsiębiorcy zgłosili czynniki ograniczające funkcjonowanie oraz rozwój przemysłu.

Wskazała, że w ramach Polityki Przemysłowej zostaną zidentyfikowane wszystkie bariery i potrzeby polskiego przemysłu oraz zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania z użyciem instrumentów legislacyjnych. Poinformowała, że strona rządowa chciałaby skłonić prywatnych przedsiębiorców do inwestycji i wytypowała pięć kierunków rozwojowych – cyfryzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja produkcji przemysłowej, zielony ład oraz nowoczesne społeczeństwo. Zadeklarowała działania związane z deregulacją oraz wspieranie eksportu i współpracy zagranicznej.

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na wypracowanie dobrych praktyk przez firmy zrzeszone przez Rzecznika MŚP, które strona rządowa mogłaby wykorzystać przy tworzeniu Białej Księgi Przemysłowej. Nakreślił problem związany ze współpracą między szkolnictwem i biznesem oraz potrzebę wzmocnienia MŚP.

Partnerzy społeczni wystąpili o przeprowadzenie szerokich konsultacji Białej Księgi Przemysłowej ze stroną społeczną Rady oraz wskazali na potrzebę bieżącego informowania na temat statusu prac.

Ponadto strona związkowa zwróciła uwagę na podobieństwo prowadzenia polityki przemysłowej do wzorców Unii Europejskiej oraz na problemy związane z brakiem upodmiotowienia pracowników w projektowanych rozwiązaniach prawnych oraz brakiem pozyskiwania zaufania pracowników przez stronę rządową. Zwrócono uwagę na konieczność odniesienia proponowanych rozwiązań do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwiększenia jakości usług publicznych i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Organizacje pracowników wyraziły niepokój związany z utrzymaniem miejsc pracy w przemyśle, zwłaszcza w sektorach, na które najsilniej będzie oddziaływać kwestia neutralności klimatycznej.

Organizacje zrzeszające pracodawców poruszyły kwestie związane z usprawnieniem procesów administracyjnych, deregulacją prawa oraz ograniczeniem kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Strona pracodawców zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia współpracy między dużymi przedsiębiorstwami i sektorem MŚP. Pracodawcy postulowali o pochylenie się nad systemem edukacji, w tym nauczania zawodowego oraz o upodmiotowienie NCBiR w celu poprawy jakościowej jego pracy.

W drugiej części spotkania Pan Piotr Zabadała, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w swoim wystąpieniu zadeklarował przeprowadzenie szerszych konsultacji Polityki Przemysłowej Polski w drugim kwartale 2021 roku oraz zwrócił uwagę na ogólnodostępny charakter formularza, za pomocą którego zgłaszano uwagi zamieszczone w Białej Księdze Przemysłowej.

Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii uzupełniając wypowiedź Pana Zabadały podkreśliła, że prace nad projektem Białej Księgi rozpoczęto na początku 2021 roku. Jako priorytetowe działania strony rządowej wskazała te związane z ograniczeniem pandemii COVID-19. Odnosząc się do uwag strony społecznej, powiedziała, że w lutym br. odbyło się 9 posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych. Poinformowała, że wpłynęło około 2500 uwag w ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. Wskazała na plany związane z prowadzeniem dalszych konsultacji KPO i odroczeniem wprowadzenia Nowego Polskiego Ładu ze względu na trudną sytuację gospodarczą.