W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, informacji Ministra Finansów dotyczących założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022. Ponadto podjęto dyskusję dotyczącą zwiększenia waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2022 r. oraz propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2022 roku.

W pierwszej części posiedzenia, Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił wskaźniki makroekonomiczne. Powiedział o nominalnym wzroście PKB na poziomie 6%; wskaźniku bezrobocia o wartości 5,1% oraz o długu general goverment wynoszącym w relacji do PKB 46,5%. Wskazał, że w 2020 roku gospodarka krajowa oraz międzynarodowa doznała szoku podażowo-popytowego, wskutek czego nastąpiło zahamowanie i zmiana trendów. Zwrócił uwagę na regulacje UE pozwalające na zainicjowanie impulsu fiskalnego i powiedział, że rząd polski zawiesił działanie stabilizującej reguły wydatkowej. Poinformował, iż po przeprowadzeniu nowelizacji budżetowej zakładano spadek PKB rzędu -4,6%, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze 5088 zł, wysokość bezrobocia rzędu 8%. Niemniej realnie spadek PKB wyniósł -2,7%, przeciętne wynagrodzenie osiągnęło wartość 5167 zł, a wskaźnik bezrobocia wyniósł 6,2%. Wartość państwowego długu publicznego wyniesie 1 bilion 111,8 mld zł. Dodał, że wzrost długu general goverment spowodowany był przede wszystkim wypłatą środków z tarcz finansowych PFR. Wskazał na nieprzekraczanie przez Polskę progu zadłużenia określonego w traktacie z Maastricht, pomoc w ramach walki z COVID-19 ujął jako inwestycję w przyszłość. Wskazał, że recesja gospodarcza pojawiła się pierwszy raz od lat 90. a jej poziom był o wiele mniejszy niż w innych krajach UE. Powiedział, że w 2021 roku przewiduje się wzrost zatrudnienia o 0,1% bezrobocie rejestrowane wyniesie 6% w 2021 r. i 5,8% w 2022 roku. Wskaźnik cen towarów i dóbr konsumpcyjnych wyniesie 3,4%, a polityka gospodarcza będzie nakierowana na odbudowę kraju. Kończąc wypowiedź wskazał, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze gospodarczej na 2022 rok pozostanie bez zmian.

Strona pracodawców zwróciła uwagę na niewielki zakres informacji dotyczący rozdysponowania środków z unijnego programu SURE, niedoszacowanie wskaźników makroekonomicznych, w tym wskaźnika inflacji oraz wypunktowała potrzebę rozważnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia ze względu na konieczność wzmocnienia gospodarki po kryzysie. Organizacje zrzeszające pracodawców podkreślały możliwość wystąpienia potencjalnych ryzyk kosztowych dla finansów publicznych oraz wyrażały zaniepokojenie poziomem inwestycji w stosunku do wskaźnika PKB. Wskazywały również na konieczność zwiększenia stabilności legislacyjnej. Pracodawcy zgłaszali potrzebę zwiększenia zatrudnienia w trakcie poprawy sytuacji gospodarczej po kryzysie i zwrócili uwagę na sektor MŚP jako na nośnik inwestycji.

Strona związkowa nakreśliła potrzebę zachowania spójności działań podejmowanych przez stronę rządową i wyraziła zaniepokojenie wskaźnikiem PKB per capita. Związkowcy zwrócili uwagę na przypadki, gdy pomoc udzielana przedsiębiorcom w ramach walki z COVID-19 nie przekładała się na wsparcie dla pracowników. Pracownicy wypunktowali spadek konsumpcji prywatnej oraz realny wzrost wynagrodzeń w wymiarze 1,6%. Związki zawodowe poinformowały, że polscy pracownicy są trzykrotnie tańsi w porównaniu do średniej unijnej. Negatywnie odnieśli się do braku podwyżek płac w państwowej sferze budżetowej i nieujęcia w założeniach budżetu KPO czy Polskiego Ładu.

Przedstawiciel Rzecznika MŚP postulował o ustalenie minimalnego wynagrodzenia w wymiarze 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i zwrócił uwagę na brak wiedzy o dalszym wpływie pandemii na gospodarkę.

W drugiej części posiedzenia głos zabrał Waldemar Lutkowski (FZZ), przewodniczący Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych i poinformował, że poszczególne strony wskażą indywidualne stanowiska dotyczycące zwiększenia waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2022 r.

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poinformował o propozycji strony rządowej wynoszącej ustawowe minimum – 20% realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku. Wskazał na uzyskanie akceptacji ze strony pracodawców. Odnosząc się do waloryzacji emerytur powiedział o wskaźniku 104%, wskazując na obecność 13 i 14 emerytury. Poinformował o braku akceptacji Rady Ministrów dla propozycji strony związkowej odnośnie zwiększenia wskaźnika z minimum ustawowego do 50%.

Strona Związkowa zwróciła uwagę na trudną sytuację osób pobierających najniższe świadczenia i wyraziła wolę dialogu oraz chęć podejmowania negocjacji.

W ostatniej części posiedzenia głos zabrał Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Odnosząc się do propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2022 roku, nie zgodził się z propozycją strony rządowej i postulował o podwyższenie kryteriów uprawniających do ubiegania się o pomoc i świadczenia społeczne.

Andrzej Radzikowski (OPZZ) poinformował o przyjęciu przez stronę związkową szczegółowego stanowiska dotyczącego kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2022 roku. Dodał, że przedmiotowe stanowisko zostało przekazane do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podczas posiedzenia przyjęto Uchwałę nr 96 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących: wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych.