W dniu 12 lipca 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Podczas obrad podniesiono między innymi kwestie założeń projektu budżetu państwa na rok 2022, propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz przeprowadzono debatę poświęconą propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również  minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

Podczas posiedzenia przyjęto Uchwałę nr 97 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

W pierwszej części obrad, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS poinformował, iż w trakcie dyskusji, która odbywała się na wielu posiedzeniach Zespołu, nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie założeń projektu budżetu państwa na 2022 rok oraz nie wypracowano wspólnego stanowiska odnośnie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Zaznaczył, że zdaniem partnerów społecznych, projekty Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu powinny zostać zaprezentowane razem z założeniami projektu budżetu państwa, tak by można było kompleksowo omówić zagadnienia związane z budżetem państwa. Wypunktował kierunkową zgodę partnerów społecznych odnośnie podwyższenia wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wspierania jakości pracy.

W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję, podczas której strona pracodawców wypunktowała potrzebę zwiększenia transparentności informacji o założeniach projektu budżetu oraz o czynnikach, które mogą mieć wpływ na przyjęte wartości makroekonomiczne. Pracodawcy nakreślili potrzebę wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz wskazali na powinność wprowadzenia zmian w systemie wynagradzania pracowników w celu zachowania profesjonalizmu administracji państwowej. Organizacje zrzeszające pracodawców sugerowały wprowadzenie regionalizacji płacy minimalnej.

Organizacje zrzeszające pracowników zwróciły uwagę na konieczność omówienia założeń projektu budżetu państwa kompleksowo, wraz z Krajowego Planu Odbudowy i „Polskim Ładem”. Związki zawodowe zwróciły uwagę na rosnące niezadowolenie społeczne wynikające z zamrożenia płac w państwowej sferze budżetowej i prognozowały obniżenie kompetencji pracowników sfery budżetowej. Związkowcy postulowali o ustalenie minimalnego wynagrodzenia w wymiarze 3100 złotych, zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz o pochylenie się nad systemem edukacji.

Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, podsumowując dyskusję zwrócił uwagę na konieczność zakończenia konsultacji Polskiego Ładu i podkreślił, iż wpływ Krajowego Planu Odbudowy został uwzględniony w założeniach projektu budżetu. Zapewnił o jakości wyliczeń Departamentu Makroekonomicznego i oznajmił, że podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mogą być realizowane w ramach limitów budżetowych. Zadeklarował wolę dialogu i plany prowadzenia rozmów dotyczących reformy wynagrodzeń w administracji publicznej. Zwrócił uwagę na plany związane z wprowadzeniem indywidualnych podwyżek dla najmniej zarabiających grup w państwowej sferze budżetowej.