W dniu 9 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone omówieniu założeń zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Następnie przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W posiedzeniu udział wzięli: Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii; Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Anna Schmidt, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy; Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawiciel Prezydenta RP; Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; członkowie Rady Dialogu Społecznego, eksperci oraz zaproszeni goście.

Jan Sarnowski, Wiceminister Finansów, przedstawił prezentację dotyczącą projektów ustaw wprowadzających zmiany podatkowe. Jako najważniejsze elementy przekształceń wymienił: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie drugiego progu progresji o ponad 40% do 120 tys. zł, zamiany zasad rozliczania składki zdrowotnej oraz wprowadzenie ulg i uproszczeń dla przedsiębiorców. Jednocześnie wskazał na dążenie do stworzenia klimatu do inwestowania w kraju. Zwrócił uwagę, iż przewidywany skutek uszczelnienia systemu podatkowego to dodatkowe 6 mld zł wpływu do budżetu państwa z samego podatku dochodowego. W odniesieniu do zmian w zakresie składek zdrowotnych przedstawił planowaną unifikację składki do poziomu 9% dla pracowników i przedsiębiorców, która nie będzie odliczana od podstawy opodatkowania ani od podatku. Prezentując projekty ustaw zaznaczył, że na przekształceniach podatkowych zyska 67,1% pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, 89,8% osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz 45% przedsiębiorców. Wymienił także pakiet ulg mających zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na robotyzację oraz ulgi B+R i IP Box. Odnosząc się do konieczności stworzenia równych szans dla biznesu podkreślił konieczność ograniczenia szarej strefy, wprowadzenie utrudnień dla transferu do rajów podatkowych oraz regulacji zwiększających uczciwość opodatkowania w Polsce. Odnosząc się do kwestii rozwoju gospodarki oraz ekspansji wymienił takie elementy jak: estoński CIT, ulga na IPO, ulga na inwestycje w giełdowych debiutantów, ulga na wsparcie ekspansji, ula dla inwestorów, ulga konsolidacyjna. Jednocześnie zaznaczył wagę repatriacji kapitału wymieniając szereg instrumentów wspierających działania w tym obszarze.

Strona pracodawców wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec podnoszenia obciążeń dla przedsiębiorców. Zwróciła uwagę na kwestię zasad naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ryzyko znacznego skomplikowania systemu podatkowego, w tym w praktyce nieformalną likwidację podatku liniowego. W ocenie pracodawców zaproponowane w Polskim Ładzie rozwiązania podatkowe powiększają dyskryminację opodatkowania równych dochodów nierównymi daninami. Ponadto poruszono kwestię poszerzenia obowiązku opłacania składki zdrowotnej o umowy o dzieło oraz grupę osób prowadzących działalność rolniczą. Wskazano również na kwestię ulgi dla klasy średniej, która z założenia dotyczy jedynie pracowników. Podkreślono niebezpieczeństwo zwiększenia presji inflacyjnej w gospodarce, która przełoży się na wzrost cen usług i dóbr.

Strona związkowa pozytywnie odniosła się do podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienia drugiego progu dochodowego z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zwrócono także uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, które zwiększą zatrudnienie na umowach o pracę oraz kwestię robotyzacji w kontekście właściwego przygotowania polskiego rynku pracy. W związku z planowaną zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku strona pracowników wspomniała o zamrożeniu kwoty uprawniającej do rozliczenia ulgi rodzinnej oraz braku automatycznej waloryzacji skali podatkowej. Strona związkowa wskazała, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB będzie odbywać się kosztem wzrostu obciążeń wynagrodzeń i emerytur. Podkreślono, że bez poprawy jakości i dostępności do usług medycznych trudno będzie przekonać pracujących do rzetelnego opłacania wyższych składek zdrowotnych. Ponadto postulowano o uwzględnienie możliwości odliczenia części składki związkowej od podatku.