W dniu 15 listopada 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, Agnieszka Beniuk-Patoła – Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Bernard Waśko – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia, Daniel Rutkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz eksperci i przedstawiciele środowiska medycznego ze strony pracodawców i pracobiorców.

Pierwszym punktem porządku obrad posiedzenia było sprawozdanie po spotkaniach eksperckich dotyczących analizy tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19, w tym zabezpieczeń w środki ochrony indywidualnej takie jak kombinezony, rękawice, maski oraz określenie czasu użytkowania i kwalifikacji warunków pracy.

W odpowiedzi na wniosek strony społecznej, po posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 2 września 2021 roku, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało spotkania ekspertów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W spotkaniach grupy oprócz przedstawicieli partnerów społecznych brali udział reprezentanci CIOP-PIB i Instytutu Medycyny Pracy oraz konsultant krajowy z dziedziny medycyny pracy. Podsumowanie z dotychczas przeprowadzonych dyskusji zostało zaprezentowane na posiedzeniu Zespołu w dniu 15 listopada 2021 roku. Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia przedstawił przyjęte opracowania merytoryczne dotyczące m.in. stopniowania oceny ryzyka, które wiąże się z pracą na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych oraz wytyczne dla pracodawców, osób zajmujących się BHP oraz osób kierujących na badania profilaktyczne w zakładach pracy.

W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych przekazali uwagi do przygotowanych przez resort dokumentów. Wskazywali na konieczność określenia przez CIOP-BIP kwestii czasu pracy w kombinezonach dla osób w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, podkreślając, że, praca w kombinezonach może stwarzać ryzyko dla zdrowia pracowników, narażając ich na stres cieplny. Ponadto podkreślili potrzebę wykazania, że praca w kombinezonach posiada znamiona pracy świadczonej w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, zabezpieczenia pracowników w posiłki i napoje profilaktyczne, zapewnienia dodatkowego urlopu dla personelu pracującego w środkach ochrony indywidualnej, kwalifikacji do pracy w kombinezonach przez lekarza medycyny pracy oraz objęcie wytycznymi pracowników firm zewnętrznych, którzy zatrudnieni są w systemie ochronie zdrowia.

Strona rządowa zapowiedziała kontynuowanie dyskusji w ramach grupy eksperckiej. Raport końcowy z prac grupy zostanie przedstawiony na jednym z najbliższych posiedzeń doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.

Kolejnym punktem posiedzenia było wyjaśnienie wątpliwych kwestii związanych z wypłatą dodatków za pracę w warunkach covid poszczególnym pracownikom na zasadach obowiązujących dotychczas. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat nowego polecenia w sprawie dodatków Covid-19.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie sytuacji podmiotów leczniczych w związku z kolejną falą zachorowań na Covid-19 oraz koniecznością zwrotu środków pobieranych zaliczkowo (1/12) i brakiem możliwości odpracowania pobranych kwot. Rozliczanie usług za pacjentów z obniżoną saturacją po 13. dobie.

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku. Na posiedzeniu Ministerstwo Zdrowia przedstawi m.in. raport z wykonania pilotażu sieci onkologicznej.