W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem – Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W pierwszej części posiedzenia Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przedstawił informację na temat polityki energetycznej Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu "Gotowi na 55" i deklaracji wynikających z COP26. Powiedział, że pakiet propozycji legislacyjnych „Gotowi 55” odnosi się do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Celem nowych rozwiązań jest między innymi zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym zużyciu energii. Zaznaczył, że konsekwencje realizacji pakietu „Gotowi 55” dla polskiego ciepłownictwa są znaczące, dlatego Polska stoi przed wyzwaniem przedstawienia parterom unijnym specyfiki polskiego rynku ciepłowniczego. Polski Rząd konsekwentnie podkreśla, że w pakiecie nie ma miejsca na te elementy, które będą miały negatywny wpływ na budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność zapobiegania ryzyku ubóstwa energetycznego. 

Głos zabrał również Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiając stanowisko Ministerstwa. Zaznaczył, że transformacja energetyczna musi odbyć się w sposób maksymalnie sprawiedliwy. Zwrócił uwagę na brak równości Polski z innymi krajami UE
w kontekście celów klimatycznych wyznaczanych przez Komisję Europejską. Zaakcentował, że zaplanowane działania nie mogą odbyć się kosztem polskiej gospodarki bez uwzględnienia specyfiki rodzimego rynku.

Strona pracodawców w przebiegu dyskusji podzieliła dążenie polskiego Rządu do realizacji ambitnych celów polityki klimatycznej, czyli gruntownej transformacji gospodarki i społeczeństwa zmierzającej do sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości.

Strona pracodawców jako ważną kwestię wskazała utrzymanie konkurencyjności gospodarki
i przemysłu, jako podstawy do wdrażania efektywnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych
i społecznych. Podkreślono zróżnicowanie struktury gospodarek państw członkowskich. Przedsiębiorcy zaapelowali do Rządu o utworzenie kompleksowej strategii transformacji polskiego przemysłu, jak również polskiego sektora energetycznego. Strona pracowników podkreśliła, że polski Rząd w strategii negocjacyjnej omawianego pakietu powinien zaznaczyć znaczenie gazu, jako kluczowego paliwa przejściowego dla polskiej gospodarki. Nawiązano także do problemu rosnących cen energii, które
w znaczący sposób dotykają polskie gospodarstwa domowe oraz mają wpływ na konkurencyjność polskiego rynku.

Strona pracowników zwróciła uwagę, że pakiet „Gotowi na 55” nie został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Nie przedstawiono analiz, które będą uwzględniały skutki ekonomiczne, gospodarcze i społeczne planowanych rozwiązań w Zielonym Ładzie. Podkreślono, że przyjęcie i wdrożenie pakietu w Polsce może doprowadzić do kryzysu gospodarczego i zubożenia społeczeństwa. Strona pracowników zaapelowała o utrzymanie stabilnych i stałych źródeł wytwarzania energii elektrycznej.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę:

  • Uchwała nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
    (nr UA7 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).