W dniu 15 lipca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych odbyło się 01 lipca 2021 r. w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obrady stanowiły kontynuację posiedzenia z dnia 15 czerwca 2021 r. i zostały poprowadzone w formie wideokonferencji. Posiedzeniu przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Przedmiotem obrad było omówienie kwestii związanych z projektem programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego, Krajowym Planem Odbudowy oraz informacją nt. aktywności lokalnych komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne w bieżącej perspektywie finansowej.

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego omówiono sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz podsumowano dyskusję w sprawie propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej oraz propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Podczas spotkania przeprowadzono wstępną dyskusję na temat propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Prawa Pracy.

Podczas obrad Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 25 maja 2021 r. przeprowadzono debatę na temat transformacji energetycznej Polski.