Ocena sytuacji przemysłu hutniczego była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się w dniu 14 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Na wniosek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia temat polskiej transplantologii został przekazany do kompleksowego przeanalizowania na forum Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele TZB ds. ochrony zdrowia zwracali uwagę przede wszystkim na malejącą liczbę potencjalnych dawców, aspekty finansowe transplantologii, kierunki wydatkowania środków budżetowych z narodowego programu medycyny transplantacyjnej, konieczność systematycznego nowelizowania ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tak aby ustawa odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, potrzebę stworzenia w szpitalach korzystnego środowiska pracy dla koordynatorów transplantacyjnych, a także intensyfikowanie działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS w dniu 3 października 2019 roku poświęcono realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych oraz 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10-21 czerwca 2019 r. w Genewie.

10 września 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. był głównym tematem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 5 września 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Marcin Zieleniecki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w za kresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Energii.

Kontynuacja dyskusji na temat założeń projektu budżetu państwa na 2020 r.,  propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r. to główne tematy  posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS oraz Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.

W dniu 9 lipca 2019 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Maciej Piróg. W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli oraz Pan Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.