Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 8.11.2018 r. był tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 11 marca 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek opartego na trzech filarach: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Proponowane rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu stawek podatku VAT co powinno ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Efektem uproszczenia systemu stawek VAT będą także zmiany samych stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów.

Przedstawiciel pracodawców, zabierając głos w dyskusji, zaapelował o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe. Podwyżka stawki VAT oznaczać będzie m.in. zwiększenie ceny detalicznej napojów o ok. 18%, zmniejszenie produkcji napojów owocowych oraz zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na owoce nawet o 150 tys. ton rocznie. Ponadto zwrócił uwagę, aby kosztami związanymi z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT nie obciążać wyłącznie przedsiębiorców z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, rolników, sadowników czy ogrodników.

W toku dyskusji uzgodniono, że zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej w powyższej sprawie.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca przeglądu systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce. Przewodniczący Zespołu – Henryk Nakonieczny poinformował, że powyższy temat został wpisany do programu pracy Rady na 2019 r. a debata w tym temacie przewidziana jest na lipiec br. Tym samym zwrócił się do członków Zespołu z prośbą o wskazanie obszaru, który stałby się przedmiotem dyskusji.
Partnerzy społeczni zaproponowali, aby dyskusja na forum Zespołu skupiła się m.in. wokół następujących kwestii: kwota wolna od podatku, odmrożenie progów podatkowych, pracownicze koszty uzyskania przychodu.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"