W dniu 1 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, któremu przewodniczył Pan Jacek Męcina. Stronę rządową reprezentowali: Pan Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Anna Kowalczyk – Sekretarz Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego (umocowanego w Ministerstwie Infrastruktury), przedstawiciele MI oraz MRPiPS. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego.

Zespół został zwołany w związku z decyzją Prezydium RDS dotyczącą wniosków złożonych przez KK NSZZ „Solidarność” o podjęcie dyskusji na temat pracowników delegowanych transportu międzynarodowego oraz na temat zatrudnienia kierowców transportu międzynarodowego.

Przewodniczący Zespołu poinformował, że ww. kwestie były omawiane na posiedzeniach TZ ds. TD, jednak partnerzy społeczni nie doszli do porozumienia. Przedstawiciele strony związkowej przytoczyli argumenty na rzecz pilnej zmiany regulacji prawnych dotyczących struktury systemu wynagradzania kierowców. Przedstawili swoją propozycję stopniowego dochodzenia do korzystniejszej struktury wynagrodzeń – poprzez wprowadzenie branżowej płacy minimalnej, a także dodatku dla kierowcy w wysokości 200 zł za dzień, zamiast diety i ryczałtu za nocleg. Takie rozwiązania powinny doprowadzić do zwiększania podstawy wynagrodzenia podlegającej składkom na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Wpłynęłoby to pozytywnie na wysokość przyszłej emerytury oraz innych świadczeń socjalnych.

Przedstawiciele organizacji pracodawców nie zgodzili się z argumentacją związkowców. Podkreślili ścisłą zależność regulacji krajowych od unijnych rozwiązań prawnych. Zgodnie stwierdzili, że trwające obecnie w Brukseli prace nad pakietem aktów prawnych, mających wpływ na strukturę i poziom wynagrodzeń kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, uniemożliwiają prowadzenie rzeczowego i skutecznego dialogu. Zadeklarowali podjęcie rozmów w tej sprawie po zakończeniu prac nad Pakietem Mobilności 1. Zwrócili także uwagę na fakt, że przyjęty przez Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego raport zakłada, iż podstawowym modelem zatrudnienia będzie zatrudnienie kierowcy na podstawie prawa tego państwa, w którym zazwyczaj wykonuje pracę. Ponadto stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec projektu zmian rozporządzenia 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przewiduje zmianę w zasadach wyboru prawa ubezpieczeń społecznych dla kierowców: odejście od systemu ubezpieczeń kraju pracodawcy na rzecz prawa państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę.

Pracodawcy poruszyli też problem deficytu pracowników na rynku pracy. Szacuje się, że obecnie w Polsce brakuje około 100 tys. kierowców, co grozi polskim pracodawcom utratą rynków przewozów.

Zamykając posiedzenie, Przewodniczący Zespołu wyraził nadzieję na dojście partnerów społecznych do konsensusu.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"