W dniu 28 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich oraz Doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Obradom przewodniczyli wspólnie Panowie Sławomir Wittkowicz i Arkadiusz Pączka. Stronę rządową reprezentowali: Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwa Finansów.

Spotkanie było w całości poświęcone dyskusji nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Przedstawiciel MIiR omówił projekt Strategii. Kluczowe zagadnienia to m.in.: system dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym; kierunki zmian po 2020 roku w polityce regionalnej (w wymiarze strategicznym); cele główne i szczegółowe KSRR 2030; model instytucjonalny w polityce regionalnej po 2020 roku; rola partnerów społeczno-gospodarczych w realizacji polityki regionalnej; mechanizmy wdrażania polityki regionalnej po 2020 roku; mechanizmy uzgodnień rządu z samorządem terytorialnym – kontrakty programowy i sektorowy; mechanizmy uzgodnień rządu z samorządem lokalnym – porozumienie terytorialne; dokumenty programowe polityki regionalnej; formy wsparcia i źródła finansowania; plan przebiegu prac nad projektem KRS; najważniejsze uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

W toku dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę na fakt, że informacja na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii nie została skierowana do WRDS-ów. Wnioskowali o uwzględnienie 16 WRDS-ów w konsultacjach, jeszcze przed skierowaniem projektu dokumentu pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poprosili także o udostępnienie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wszystkich uwag zgłoszonych w procesie konsultacji, w tym przez samorządy. Poruszyli kwestię ujednolicenia terminologii  zastosowanej w Strategii. Jednocześnie wyrazili chęć aktywnego uczestniczenia w pracach.

Przedstawiciele MIiR udzielili szczegółowych wyjaśnień. Poinformowali, że gotowy projekt Strategii powinien trafić pod obrady Rady Ministrów w kwietniu br.

W toku dalszej dyskusji partnerzy społeczni wysunęli propozycje tematów, które ich zdaniem zostały pominięte lub niewystarczająco uwzględnione w dokumencie (m.in. polityka senioralna, kwestia cudzoziemców na rynku pracy, wdrażanie telefonii piątej generacji). Zaproponowali uwzględnienie dodatkowych, według nich ważnych wskaźników (udział płac w PKB, ubóstwo pracujących, kwestia uzwiązkowienia, zarejestrowane PUZP).

Przewodniczący Doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR zadeklarował opracowanie wspólnego stanowiska, które będzie przedmiotem rozmów na forum RDS.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"