W dniu 20 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. Strona rządowa była reprezentowana przez Barbarę Lobę – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,  a także przedstawicieli ministerstw: rodziny, pracy i polityki społecznej, finansów oraz przedsiębiorczości i technologii.

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący zespołu poprosił, aby dyskusja skupiła się wokół postulatów zawartych w  Uchwale nr 58 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych,  które dotyczą:

  • Wzmocnienia pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji.
  • Rozszerzenia zastosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych.
  • Zwiększenia przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne, w tym stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 euro oraz poniżej progów unijnych.
  • Rozszerzenia obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych.
  • Profesjonalizacji udzielania zamówień publicznych.
  • Wprowadzenia elementów polubownego rozstrzygania sporów do procedury zamówień.
  • Zapewnienia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.

Wiceprezes UZP poinformowała, że przedstawiony projekt nowej ustawy będzie dopracowywany  z udziałem wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, a urząd jest otwarty na propozycje zapisów legislacyjnych.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych. Ustalono wypracowanie wspólnego stanowiska ws. nowego prawa zamówień publicznych.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"