Dyskusja nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary była jednym z głównych tematów posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy, które odbyło się 19 lutego 2019 r w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Departamentu Prawa Pracy MRPiPS, jak również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyskusja nad projektem przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczyła przede wszystkim kwestii pracowniczych, w tym przepisów chroniących osoby sygnalizujące nieprawidłowości, tzw. sygnalistów. Wszystkie centrale związkowe pozytywnie oceniły projekt, natomiast przedstawiciele pracodawców uważali propozycję nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego za zbyt szeroką.

W dalszej części spotkania rozmawiano o wystąpieniu strony pracowników i strony pracodawców z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do młodocianych pracowników, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w systemie pozaszkolnym.

Następnie przedstawiciele związków zawodowych podnosili sprawę uregulowania legislacyjnego prawa działaczy związków zawodowych do wstępu na teren zakładu pracy, tym samym urealnienia kwestii wynikających z Konwencji MOP nr 135.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"