Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę był tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 17 stycznia 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister S. Szwed przedstawił najważniejsze informacje dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy. Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawa sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Na potrzebę wyłączenia tzw. dodatku stażowego z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazują liczne wystąpienia kierowane przez obywateli, przedstawicieli związków zawodowych oraz parlamentarzystów.

Proponuje się, aby projektowana zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Partnerzy społeczni odnosząc się do przedstawionego projektu ustawy zwrócili uwagę m.in. na kwestię dodatków do wynagrodzeń za pracę w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych, deputatów w naturze oraz poddanie analizie wszystkich składników, które są uwzględniane przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia i zasadność ich wyłączenia.

Uzgodniono, że zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej w zespole dotyczące m.in. poparcia dla projektowanej ustawy.

 

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"