W dniu 22 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Stronę rządową reprezentowała Pani Wanda Buk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

W trakcie spotkania Ministerstwo Finansów zaprezentowało najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). SRRK jest pierwszym szczegółowym planem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Obejmuje ona lata 2019—2023 i jej zamiarem jest istotne podniesienie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Głównym celem SRRK jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej. Dążąc do stworzenia takiego rynku, SRRK opiera się na zasadach takich, jak:

  • Wzmacnianie zaufania do rynku;
  • Silna ochrona inwestorów indywidualnych;
  • Stabilność otoczenia regulacyjnego i nadzorczego;
  • Wykorzystywanie konkurencyjnych nowych technologii.

W SRRK określono również cele szczegółowe oraz kluczowe bariery dla rozwoju rynku finansowego. Obecnie Ministerstwo Finansów analizuje otrzymane, w trakcie konsultacji zewnętrznych, opinie. Po opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju dokument zostanie przedstawiony Radzie Ministrów.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła aktualizacji programu rozwoju – Narodowego Planu Szerokopasmowego do 2025 r. Narodowy Plan Szerokopasmowy (dalej NPS) przyjęty przez Radę Ministrów w 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej nie jest jednak jedynym dokumentem dedykowanym temu zagadnieniu. Istotny wkład w tym zakresie wnosi Plan dla 5G w Polsce. Wiceminister Ministerstwa Cyfryzacji szczegółowo przedstawiła założenia aktualizacji, które obejmują:

  • Likwidację barier;
  • Wprowadzenie ułatwień i zmniejszenia obciążeń;
  • Wskazanie mechanizmów wsparcia finansowego;
  • Propozycje modeli współpracy.

Partnerzy społeczni pozytywnie ocenili działania Ministerstwa Cyfryzacji w powyższej sprawie.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"