W dniu 27 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kierownictwa Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pan Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu przypomniał, że zespół wielokrotnie debatował nad potrzebą nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. MRPiPS przygotowało taką  propozycję i na kolejnych posiedzeniach, poszczególne organizacje pracodawców i organizacje związkowe szczegółowo przedstawiały swoje opinie do proponowanych zapisów. Partnerzy społeczni odnosili się do kluczowych kwestii takich jak: przedmiot sporu zbiorowego, kontrola legalności sporu i strajku. Podkreślali szczególną rolę arbitrażu społecznego, który w istotny sposób powinien wspierać cały proces. Zespół oficjalnie przekaże zestawienie opinii do MRPiPS z nadzieją, że resort odniesie się do nich na etapie dalszych prac.

Przedmiotem dalszej części spotkania był projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, który został przekazany do konsultacji społecznych. Ma on na celu wprowadzenie zmiany, która umożliwi pracodawcom stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także profilaktycznego charakteru posiłków. Projekt ma pełne poparcie związków zawodowych ale strona pracodawców wniosła o doprecyzowanie zapisu dotyczącego otwartego katalogu, jednocześnie nie zamykając go.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"