W dniu 6 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych (Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych), które prowadził Przewodniczący Zespołu Rafał Jankowski (Przewodniczący NSZZ Policjantów; FZZ). Strona rządowa Podzespołu reprezentowana była przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów.

W ramach pierwszego punktu porządku obrad omówiono sytuację płacową pracowników Policji po realizacji podwyżki w styczniu 2019 roku z ustawy modernizacyjnej oraz działania w zakresie ustalenia płacy minimalnej w wysokości podstawy wynagrodzenia. Pracownicy Policji podkreślili, że nadal są grupą zawodową najmniej zarabiającą w porównaniu z innymi pracownikami służby cywilnej. Przypomnieli wielokrotnie poruszany na spotkaniach Podzespołu problem znacznych różnic w płacach pracowników cywilnych Policji w porównaniu z funkcjonariuszami. Wyrazili też obawę o dalszy spadek konkurencyjności na rynku pracy, co przełoży się na braki kadrowe w Policji. W związku z powyższym zaapelowali do przewodniczącego i członków Podzespołu o poparcie podjętych już przez nich starań o przyznanie adekwatnych rekompensat – w ramach podwyżek w 2020 roku.

Przedstawiciel MSWiA udzielił obszernych wyjaśnień i informacji na temat m.in. kształtowania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w służbach mundurowych w 2020 roku oraz prac legislacyjnych w MSWiA i MRPiPS dotyczących wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

Drugi punkt porządku obrad był poświęcony omówieniu podwyżki płac dla członków służby cywilnej w świetle zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku, a także
postanowieniom ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej w kontekście przepisów o równości w zatrudnieniu. Strona związkowa zwróciła uwagę na nieuzasadnione, jej zdaniem, różnice w warunkach zatrudnienia urzędników służby cywilnej w porównaniu z mianowanymi członkami korpusu służby cywilnej, w tym w służbach mundurowych. Postulowała wypracowanie systemowych rozwiązań prawnych w celu ujednolicenia zasad.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat należności przysługujących pracownikom Policji z tytułu podróży służbowej oraz braku zwrotu kosztów dojazdu do pracy. Strona związkowa zaproponowała dokonanie zmian w przepisach regulujących tryb rozliczania delegacji służbowych – w celu wyeliminowania nieuzasadnionych, w opinii związkowców, różnic w traktowaniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"