Kontynuacja dyskusji na temat założeń projektu budżetu państwa na 2020 r.,  propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r. to główne tematy  posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS oraz Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.

W trakcie posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat dokumentu założeń projektu budżetu państwa na 2020 r. Wiceminister L. Skiba odnosząc się do propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r. poinformował, że Rada Ministrów założyła na przyszły rok  6% wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
W trakcie dyskusji strona pracodawców przychyliła się do propozycji strony rządowej. Zdaniem strony związkowej wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynieść nie mniej niż 15%.

Następnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2020.  Poinformowano, że rząd do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego przedstawił propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. ma wynieść 2 450 zł czyli wzrost o 200 zł oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 16 zł.
Strona związkowa zaproponowała, aby  minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wzrosło o 12% czyli do kwoty 2520 zł. Natomiast strona pracodawców potrzymała swoją wspólną propozycję czyli wzrost o ok. 6%.

Stronom Zespołu nie udało się wypracować wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 r., stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020 oraz wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2020.

W dalszej części spotkania obyła się dyskusja na temat oceny systemu podatkowego – podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewodniczący Zespołu poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w dniu 28 maja br. partnerzy społeczni przekazali swoje propozycje/uwagi dotyczące funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Następnie na podstawie niniejszego materiału zaproponował tezy, do których strony odniosą się w terminie do końca sierpnia br.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)


Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"