W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Energii.

Dyskusja przede wszystkim dotyczyła aktualnej kondycji przemysłu hutniczego na przykładzie sytuacji w spółce Arcelor Mittal Poland S.A. Władze spółki poinformowały, że we wrześniu ma nastąpić tymczasowe wygaszenie pieca i stalowni w krakowskiej hucie m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W toku dyskusji wskazywano również na wysokie ceny energii oraz niewystarczającą ochronę unijnego rynku przed importem stali, przy jednoczesnym globalnym wzroście zużycia stali.

Zdecydowano o aktualizacji przyjętego w dniu 7 kwietnia 2016 r. Stanowiska nr 8/2016 partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.

W dalszej części rozmawiano o projekcie uchwały strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Proponowane przez partnerów społecznych rozwiązania dotyczą między innymi wysokości dotacji budżetowej na dofinansowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)


Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"