Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r.

10 września 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uzgodniono, że dyskusja nad raportem Najwyższej Izby Kontroli pt. „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” w kontekście strategii w ochronie zdrowia oraz danych i rejestrów medycznych odbędzie się w listopadzie br.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Pracodawców RP omówili uwagi do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.  Podkreślono, że projekt ustawy ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich grup podmiotów uczestniczących w obrocie lekami. Wskazano, że doprecyzowania wymaga m.in. definicja usługi farmacji klinicznej, określenie zakresu,w jakim opieka farmaceutyczna realizowana ma być we współpracy z lekarzem oraz definicja pojęcia „badania diagnostycznego” i „testu diagnostycznego”.  Wnioskowano o przeprowadzenie analizy oceny skutków wprowadzenia przedmiotowej regulacji dla pacjentów, farmaceutów oraz pozostałych uczestników rynku farmaceutycznego.

Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu był status pilotażu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że obecnie przygotowywane jest sprawozdanie z I półrocza funkcjonowania pilotażu, które zostanie przekazane Ministrowi Zdrowia. Przypomniał, że celem pilotażu jest zapewnienie lepszej opieki nad pacjentem z chorobami onkologicznymi.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r.
Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"