Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.

Na wniosek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia temat polskiej transplantologii został przekazany do kompleksowego przeanalizowania na forum Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele TZB ds. ochrony zdrowia zwracali uwagę przede wszystkim na malejącą liczbę potencjalnych dawców, aspekty finansowe transplantologii, kierunki wydatkowania środków budżetowych z narodowego programu medycyny transplantacyjnej, konieczność systematycznego nowelizowania ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tak aby ustawa odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, potrzebę stworzenia w szpitalach korzystnego środowiska pracy dla koordynatorów transplantacyjnych, a także intensyfikowanie działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej.

O sytuacji polskiej transplantologii dyskutowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 8 października br. W dyskusji wziął udział Pan Artur Kamiński, Dyrektor POLTRANSPLANT – Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji przy Ministrze Zdrowia oraz przedstawiciele resortu.

W pierwszej części posiedzenia Magdalena Kramska z Ministerstwa Zdrowia przedstawiła informację na temat działalności Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Krajowa Rada Transplantacyjna

Jest to organ doradczy i opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia , który opiniuje programy w zakresie organizacji  i funkcjonowania jednostek pobierających, przechowujących  i przeszczepiających komórki, tkanki i narządy, tworzy krajowe listy biorców oczekujących na przeszczepy.

W ramach najbliższego posiedzenia Rady uwzględniono dyskusję na temat sytuacji polskiej transplantologii. W trakcie posiedzenia zaplanowano prezentację raportu dotyczącego możliwości zmian systemowych, organizacyjnych i finansowych w zakresie zwiększenia liczby przeszczepianych rogówek oraz podsumowanie prac roboczego zespołu Krajowej Rady Transplantacyjnej ds. opracowania strategii rozwoju medycyny transplantacyjnej 2020-2022. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie audytu, diagnozy stanu medycyny transplantacyjnej w chwili obecnej, zdiagnozowanie głównych problemów i barier oraz zastanowienie się na kierunkami rozwoju i sposobami interwencji. Gotowy dokument podsumowujący prace zespołu roboczego ma ukazać się jeszcze w tym roku. Głównym obszarem, który będzie poruszony w raporcie jest spadająca liczba dawców jako zjawisko systemowe. Pozostałe kwestie to mechanizmy finansowe, organizacyjne, budowanie świadomości społecznej, wprowadzanie odpowiednich postaw społecznych względem medycyny transplantacyjnej. Należy zaznaczyć, że w ramach już realizowanych działań promocyjno-edukacyjnych prowadzone są badania postaw społecznych, z których wynika, że większość społeczeństwa co do zasady popiera ideę medycyny transplantacyjnej – mówiła na posiedzeniu Magdalena Kramska, Naczelnik Wydziału Transplantologii w Ministerstwie Zdrowia.

Bariery w polskiej transplantologii

Pan Artur Kamiński, Dyrektor POLTRANSPLANT zwracał uwagę, że na około 280 szpitali, które posiadają potencjał dawstwa jedynie około 100 rzeczywiście zgłasza dawców. Należy stworzyć klimat do tego, żeby w szpitalach było organizowane dawstwo oraz zadbać o obecność koordynatorów transplantacyjnych. Polskie społeczeństwo akceptuję ideę dawstwa, problem leży w sprawach organizacyjnych, finansowych w obrębie szpitali.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat zmian w organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Partnerzy społeczni wskazywali na potrzebę zwiększenia finansowania i dalszych zmian legislacyjnych. Postulowano o skrócenie wymaganego stażu pracy do 55 lat oraz prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni płatnych z budżetu i uwzględnienie w ustawie o świadczeniach leczniczych 30% dodatku wyjazdowego.

Kolejne posiedzenie Podzespołu odbędzie się 12 listopada br.

Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.Członkowie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r.

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"