Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r.

Ocena sytuacji przemysłu hutniczego była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się w dniu 14 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Strona społeczna zespołu, po zapoznaniu się z uwarunkowaniami i wynikami funkcjonowania branży, dyskutowała nad projektem stanowiska w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności branży hutniczej. Podkreślano, że wpływ na te warunki mają zarówno czynniki formalno-prawne jak i zachowania poszczególnych przedsiębiorców. Sytuację branży hutniczej oceniono jako trudną i wymagającą wielokierunkowego wsparcia w zakresie kształtowania przyjaznego otoczenia regulacyjnego.

Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu, po przyjęciu w trybie obiegowym, zostanie przekazane do Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r.
Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"