Podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 26 listopada 2019 roku omówiono projekt dokumentu „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)”.

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krótko przedstawił projekt dokumentu. Zwrócił uwagę na mechanizmy wprowadzone do systemu emerytalnego dzięki ustawom nowelizującym: waloryzację emerytur, dziedziczenie zaoszczędzonych środków, tzw. suwak bezpieczeństwa oraz dobrowolność uczestnictwa w OFE.

Partnerzy społeczni w nawiązaniu do projektu omawianego dokumentu odnieśli się do konieczności ograniczenia reform systemu emerytalnego, jego stabilizacji, przejrzystości oraz ujednolicenia. Podkreślili, iż głównym celem funkcjonowania systemu emerytalnego ma być przeciwdziałanie ubóstwu wśród osób starszych.

W drugiej części posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych rozpatrzono kwestię problematyki emerytur stażowych i nie wygaszania emerytur pomostowych. Partnerzy społeczni zgodzili się rozpocząć dyskusję nad wskazanym tematem. Wyrazili gotowość do uzgodnienia wraz ze stroną rządową wspólnej propozycji rozwiązań dotyczących emerytur stażowych oraz nie wygaszania emerytur pomostowych.

Zdjęcia: CPS "Dialog"