Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r.

Dyskusja na temat zmiany zasad przyznawania dodatków kontrolerskich oraz omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 7 listopada br.

Coraz gorsza kondycja dialogu społecznego. Stali członkowie Podzespołu ze strony Ministerstwa Finansów nie biorą udziału w posiedzeniach.

Przed częścią merytoryczną posiedzenia miała miejsce dyskusja na temat sposobu prowadzenia dialogu przez stronę rządową. Związki zawodowe wskazywały na lekceważenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej i nieobecność przedstawicieli rządu na posiedzeniach.Przewodniczący Podzespołu Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” poinformował, iż wystąpi z pismem w tej sprawie.

Przedstawiciele resortu finansów obecni na posiedzeniu deklarowali gotowość do dalszej współpracy zapewniając jednocześnie, że dołożą wszelkich starań by frekwencja na spotkaniach uległa poprawie.

W dalszej części rozpatrzono projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ministerstwo Finansów zobowiązało się, że w przypadku dokonywania przeliczeń wynagrodzenia w związku ze zmianą modelu dodatku kontrolerskiego płace pracowników nie ulegną obniżeniu.

Dodatki obecnie będą przyznawane w postaci kwotowej. W przypadku funkcjonariuszy i pracowników przewidziano dwa przedziały dodatku: 100-1000 złotych i 1001-2000 złotych za szczególne wyniki i osiągnięcia w wykonywaniu zadań kontrolnych. Natomiast wysokość dodatku dla kierowników za wykonywanie czynności z zakresu kontroli i audytu wyniesie od 100 do 800 złotych. Dotychczasowy tryb przyznawania dodatków został zachowany. Ministerstwo informowało, iż projekt jest już po etapie uzgodnień z Radą Ministrów.

Strona związkowa sygnalizuję, że wprowadzenie tego rozporządzenia spowoduje obligatoryjne obniżenie wynagrodzenia ok. 2700 pracowników głównie cywilnych, którzy pobierają dodatek. Natomiast zapis w uzasadnieniu do rozporządzenia o prawie Dyrektora do włączenia dodatku do pensji zasadniczej nie rozwiązuje problemu.

Następnie odbyła się dyskusja nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów. Przewodniczący informował, że do dziś związki nie otrzymały deklaracji podwyżki przyznanej z dwóch tytułów po pierwsze wynikającej ze wzrostu mnożnika kwoty bazowej oraz przewidzianej w wieloletnim programie „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej”.

Ponadto z uwagi na względy formalne zaplanowana dyskusja na temat propozycji nowych wskaźników służących do pomiaru realizacji zadań w urzędach skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej, opracowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów została przełożona na kolejne posiedzenie Podzespołu, które odbędzie się w dniu 5 grudnia br.

Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Członkowie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r.

Zdjęcia CPS "Dialog"