W dniu 8 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2019 rok.

Podczas pierwszej części spotkania strony omówiły projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. W tej kwestii Ministerstwo Finansów odniosło się do proponowanej w dokumencie zmiany klauzuli wyjścia dla stabilizującej reguły wydatkowej, argumentując wniesioną poprawkę jako konieczną dla dostosowania finansów publicznych do stanu epidemii. Partnerzy społeczni odwołali się do zagrożenia związanego z brakiem transparentności wydatków budżetowych.

Zarówno strona pracowników, jak i strona pracodawców zwróciły szczególną uwagę na przekazanie dokumentu do konsultacji Rady na etapie sejmowym. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów zobowiązał się do przekazywania projektów aktów prawnych zgodnie z ustawowymi zasadami.

Druga część spotkania została poświęcona omówieniu sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Dyskusję rozpoczęto od przedstawienia szczegółowych wskaźników przez Ministra Finansów. Następnie partnerzy poruszyli między innymi kwestie: różnic związanych z kwotą dochodów wynikających z uszczelnienia podatku VAT w stosunku do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa; braku rejestracji wydatków na 13-tą emeryturę w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; możliwej deflacji oraz ewentualnego zwiększenia wydatków socjalnych. W odniesieniu do niewykonania budżetu państwa w części dotyczącej świadczeń rodzinnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, iż jest to konsekwencją poprawiającej się sytuacji rodzin, a co za tym idzie spadkiem liczby rodzin spełniających kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń.