W dniu 27 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście wzięli udział w wideokonferencji, podczas której dyskutowano o sytuacji w przedsiębiorstwach transportowych wywołanej pandemią koronawirusa.

W spotkaniu uczestniczyli pani Alina Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan Andrzej Bittel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan Krzysztof Mamiński Prezes PKP S.A., pan Bartosz Piechota Wiceprezes PGL S.A., pan Rafał Sekuła Doradca Zarządu PGL S.A., przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, statutowi członkowie Zespołu oraz eksperci zgłoszeni przez organizacje pracowników i pracodawców.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona została omówieniu przez przedstawicieli wszystkich stron sytuacji w poszczególnych gałęziach transportu: sektorze lotniczym, sektorze kolejowym, sektorze drogowym oraz sektorze morskim.

Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność wsparcia przez rząd omawianej gałęzi gospodarki, aby po otwarciu granic polski transport był gotowy do podjęcia globalnej konkurencji. Podkreślono wagę utrzymania miejsc pracy oraz zapewnienia pracownikom godziwych wynagrodzeń. Poruszono również kwestię zaniżonych stawek frachtów, nieuczciwej konkurencji oraz braku odpowiedzialności finansowej ze strony zleceniodawców. Strona społeczna wysunęła między innymi propozycję przedłużenia terminów płatności za paliwo w spółkach Skarbu Państwa, opracowania szczegółowych procedur sanitarnych umożliwiających zwiększenie limitów podróżnych w pojazdach. Zaapelowano również o włączenie do tzw. tarczy antykryzysowej transportu towarowego.

Strona rządowa odniosła się do aktualnie funkcjonujących form wsparcia sektora transportowego takich jak: zwiększenie wsparcia finansowego dla linii użyteczności publicznej, refinansowanie umów leasingowych oraz finansowanie lub współfinansowanie płatności podatku od środków transportowych. Zaznaczono, iż sytuacja w przedmiotowej branży będzie stopniowo się poprawiać wraz z wdrażaniem kolejnych etapów odmrażania gospodarki.

Przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych szczególnie podkreślili wagę utrzymania miejsc pracy w sektorze transportowym. Jednocześnie wyrazili nadzieję na stopniowe wychodzenie z kryzysu dzięki luzowaniu kolejnych obostrzeń wynikających z pandemii.

W kolejnej części spotkania omówiono kwestię rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianami w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Wśród rekomendacji strony pracowników znalazły się zmiany w zakresie warunków sanitarno-socjalnych oraz regulacji dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych.