W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone tzw. ustawom Covidowym przeprowadzono w formie wideokonferencji.

Podczas dyskusji przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił praktykę stosowania artykułu 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. W tym kontekście poinformowano o publikacji zaleceń oraz wykładni dotyczącej artykułów ustawy o zwalczaniu COVID-19 na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Partnerzy społeczni odnieśli się do konieczności oceny skutków regulacji, która z uwagi na wyjątkową sytuację powinna zostać przedstawiona po wejściu przepisów w życie. Jednocześnie zawnioskowano o monitorowanie korzystania z przepisów. Strona społeczna odniosła się jednocześnie do obowiązku udowodnienia przez wykonawcę wpływu sytuacji epidemicznej na realizację umowy, kwestię potrąceń kary umownej oraz wydłużenia terminu realizacji umowy.

W ostatniej części spotkania przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pracach nad komentarzem do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi.