Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 roku, realizując zobowiązanie wypracowania stanowiska w sprawie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok oraz w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, po odbyciu dyskusji nad prognozowanymi przez stronę rządową wskaźnikami makroekonomicznymi na 2021 rok oraz propozycjami w sprawie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok oraz w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2021 rok stwierdził po przeprowadzeniu dyskusji i prezentacji stanowisk poszczególnych organizacji –  brak porozumienia w sprawie wymienionych wskaźników.

Podczas spotkania przedstawiciel Ministerstwa Finansów omówił założenia projektu budżetu państwa na 2021 rok. Zgodnie z prezentacją, na koniec 2021 r. zakłada się osiągnięcie stopy bezrobocia na poziomie 7,5%. W roku 2021 planowany jest również spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń  oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%.

Strona Rządowa przedstawiała także propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2021. Zgodnie z przekazanymi informacjami minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wynieść 2 800 zł. Zaznaczono, iż proponowana w 2021 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł.