W dniu 4 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w formie wideokonferencji. Zespół pracował nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021. Debatowano także na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawicielami strony rządowej w posiedzeniu byli Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Jako pierwszy zabrał głos Wiceminister Sebastian Skuza. Zadeklarował, że strona rządowa projektując ustawę budżetową na 2021 rok wzięła pod uwagę wszystkie zmiany spowodowane pandemią COVID-19. Zaznaczył, że zabezpieczono środki na wydatki będące kontynuacją poprzednich zobowiązań oraz na podejmowanie nowych działań. Wiceminister wymienił planowane operacje związane ze zwiększeniem w przyszłym roku środków na finansowanie ochrony zdrowia, które wyniosą 5,3% PKB. Ponadto wskazał na zwiększenie wydatków na obszary szkolnictwa wyższego i nauki oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. Przewidywał, że wskaźnik poziomu rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% (grudzień 2019 r.) do 8,0% na koniec 2020 r. i w dalszej kolejności osiągnie 7,5% pod koniec 2021 r. Poinformował o planowanym o 3,4 %. wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wskazał, że poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie uzależniony od powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę – estoński CIT.

Wiceminister Iwona Michałek przekazała informację parterom społecznym o zabezpieczeniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funduszy na kompleksową realizację działań oraz na zaplanowaną kontrolę progów dochodowych z pomocy społecznej w ramach wydatków na 2021 r.

Podczas posiedzenia Zespołu partnerzy społeczni poruszali w rozmowie problemy związane z planowanymi oszczędnościami w administracji publicznej oraz związanymi z tym zwolnieniami pracowników. Ponadto poruszono kwestie Funduszu Pracy, środków na przewidywaną w 2021 r. weryfikację progów dochodowych z pomocy społecznej oraz środków na PPK i podwyżki dla kadry pedagogicznej.

W następnej kolejności dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jako główny cel projektu zakładana jest realizacja zapowiedzi deklarowanej przez Rząd, w sprawie zaimplementowania systemu opodatkowania, którego zadaniem jest wspieranie mniejszych przedsiębiorstw. Głównymi odbiorcami są pomioty w szczególnie dotknięte problemami związanymi z płynnością finansową.

Partnerzy społeczni ustalili, że dyskusja będzie kontynuowana podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, które zostało zaplanowane na dzień 8 września br.