Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego w dniu 28 września 2020 r.

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, pod przewodnictwem Pana Wojciecha Ilnickiego, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na spotkaniu poruszono m.in. kwestię stanu dialogu społecznego i podpisanych umów w ramach przyjętych przez Rząd RP tarcz antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19. Informację w tym zakresie przedstawił Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według MRPiPS od początku trwania epidemii koronawirusa obok ochrony zdrowia i życia Polaków priorytetem rządu stało się wsparcie dla przedsiębiorców oraz ochrona miejsc pracy. W tym celu od 1 kwietnia br. uruchomiono szereg działań służących ograniczeniu negatywnego wpływu epidemii i „zamrożenia” gospodarki na sytuację finansową przedsiębiorstw, zwiększeniu stabilności zatrudnienia pracowników oraz wsparciu dochodów gospodarstw domowych. Zakres podjętych działań dotyczył ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wsparcia rodziców w okresie zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, wsparcie finansowe dla osób, które utraciły zatrudnienie oraz działania na rzecz ochrony na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo wprowadziło również przepisy umożliwiające pracę zdalną. Ponadto w ramach wsparcia finansowego kierowanego do przedsiębiorców rząd uruchomił tzw. Tarcze Finansowe PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni poparli działania rządu zwłaszcza w zakresie ochrony miejsc pracy. Zwrócili jednak uwagę na niską jakość stanowionego prawa, które uniemożliwiało elastyczną interpretację przepisów. Podnieśli również kwestię negatywnych prognoz związanych z sytuacją gospodarczą państwa na przełomie roku 2020/2021 i konieczność podjęcia dodatkowych działań ochronnych, zarówno dla firm jak i samych pracowników.  

W dalszej części posiedzenia członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję na temat wzmacniania dialogu społecznego w Polsce – przeciwdziałania naruszeniom prawa do zrzeszania się w związki zawodowe i ich działalności w zakładach pracy. Wątek konfliktu w firmie Castorama Polska był już przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego w lutym br. Zdecydowano wówczas o organizacji spotkania w gronie przedstawicieli Castorama Polska, związków zawodowych działających przy Castorama Polska oraz udziale reprezentanta Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej celem rozwiązania obecnej sytuacji i doprowadzenia do zawarcia porozumienia. Z uwagi jednak na pandemię koronawirusa wszelkie działania zmierzające do rozstrzygnięcia konfliktu zostały wstrzymane.

Ostatecznie poinformowano o planowanym spotkaniu pomiędzy przedstawicielami firmy Castorama Polska a związkami zawodowymi, które obędzie się przy wsparciu Konfederacji Lewiatan. Pan Minister Stanisław Szwed podtrzymał deklarację o możliwym włączeniu się MRPiPS do rozmów, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Ponadto członkowie Zespołu w trakcie dyskusji na posiedzeniu odnieśli się do następujących kwestii:

  • projektu senackiego ustawy dot. informowania i konsultowania pracowników;
  • działalności zespołów branżowych – Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej, ds. Branży Motoryzacyjnej, ds. Branży Węgla Brunatnego, Strona społeczna Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zdecydowała o przygotowaniu stanowiska w sprawie konieczności wznowienia prac Trójstronnych Zespołów Branżowych;
  • problemów weryfikacji i zasad wpisu na listę mediatorów oraz stanu zaawansowania uzgadniania kandydatów do wpisu na listę, Zdecydowano o potrzebie nowelizacji Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
  • stanie prac MRPiPS nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego w dniu 28 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego w dniu 28 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego w dniu 28 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego w dniu 28 września 2020 r.