W dniu 16 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak, Business Centre Club. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pani Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie poświęcono dyskusji nad projektem rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego.

Pan Maciej Kopeć, Wiceminister MEN przedstawił założenia dotyczące podziału subwencji oświatowej w przyszłym roku. Wysokość subwencji oświatowej na 2021 rok wyniesie około 52,42 mld złotych i będzie wyższa o 4,3% w stosunku do subwencji z 2020 roku. Mówiąc o podziale kwoty wskazał, że 31,78 mld złotych jest przeznaczone dla gmin, z czego na zadania gminne około 8,6 mld zł, zadania powiatowe około 19, 4 mld zł, zadania miast na prawach powiatu około 9,9 mld zł oraz na zadania województwa 70 mln zł. Zaznaczył, że standard A wyniesie około 6110 zł i wzrósł o około 192 złote. Wzrosną także wynagrodzenia dla nauczycieli i środki dla placówek niesamorządowych oraz prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Wsi. Główne zmiany dotyczą finansowania policealnych szkół dla dorosłych oraz kursów kwalifikacyjnych zawodowych, gdzie wprowadza się element jakościowy, przez co preferuje się te szkoły, gdzie większy odsetek absolwentów zaliczy egzamin dojrzałości lub zawodowy. Będzie to skutkowało obniżeniem subwencji za samo uczestnictwo osób na kursie lub w klasie bez osiągnięcia zamierzonego efektu. Pociągnie to za sobą zmiany w wysokości około 78 milionów złotych, które związane są z niskimi statystykami zdawalności egzaminów maturalnych w minionych latach wśród absolwentów szkół dla dorosłych. Przy obliczaniu subwencji będzie brana pod uwagę wielkość i zamożność samorządu. Ma to dotyczyć w dużej mierze kwestii szkół podstawowych, gdzie liczba uczniów nie przekracza 140 osób i wskaźnik zamożności gminy jest niższy bądź równy 90% przeciętnego wskaźnika zamożności. Ministerstwo planuje także objąć subwencją oświatową szkoły prywatne.

Partnerzy społeczni wyrazili obawy wobec przedstawionego projektu. Stwierdzili, że taki podział subwencji nie gwarantuje pełnego finansowania zadań oświatowych w roku 2021. Po przeprowadzonej analizie strona społeczna podjęła decyzję o przygotowaniu wspólnego stanowiska.