W dniu 7 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie poświęcono prezentacji raportu Polskiego Lobby Przemysłowego na temat kryzysu wywołanego pandemią oraz wypracowaniu obszarów z zakresu gospodarki, które będą przedmiotem prac nad umową społeczną Rady Dialogu Społecznego.

W pierwszej części posiedzenia autorzy wyżej wymienionego raportu przedstawili dokument dokonując krótkiej charakterystyki obecnego kryzysu. Wskazano jego przyczyny oraz skutki. Nakreślono także potencjalne drogi poradzenia sobie z kryzysem w długiej perspektywie w obszarach: gospodarka, społeczeństwo, polityka, geopolityka.

Kolejna część posiedzenia została poświęcona dyskusji na temat obszarów do wypracowania umowy społecznej. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się między innymi: polityka migracyjna i zatrudnienie cudzoziemców, nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ochrona pracowników, a także prawo zamówień publicznych.

Podczas spotkania, po przeprowadzeniu dyskusji nad głównymi tematami rekomendowanymi do prac nad umową społeczną, strony uzgodniły, iż wyłonienie najistotniejszych obszarów z zakresu gospodarki odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Zespołu w dniu 13 stycznia 2021 r.

W ostatniej części posiedzenia strona pracowników i strona pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjęła  stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.