W dniu 5 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Pani Iwona Michałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na wniosek Prezydium Rady Dialogu Społecznego, Zespół problemowy ds. prawa pracy podjął ponownie kwestię wypracowania kluczowych tematów z obszaru „praca” dla celów prowadzonych negocjacji w ramach projektowanej „umowy społecznej”.

Do dalszych rozmów w ramach dialogu autonomicznego przekazano następujące propozycje:

1. Uregulowanie w powszechnych przepisach prawa możliwości wykonywania pracy w formie pracy zdalnej.

2. Kodeks Pracy a układy zbiorowe pracy.

3. Uregulowanie prawa wolnego wejścia na teren zakładu pracy przedstawicieli związkowych niezatrudnionych u danego pracodawcy, w tym prawo do prowadzenia polityki informacyjnej.

Jeżeli związki zawodowe i pracodawcy dojdą do porozumienia, wypracowane tematy trafią z powrotem na forum Zespołu problemowego ds. prawa pracy a następnie po akceptacji strony rządowej, zostaną przekazane Prezydium Rady Dialogu Społecznego jako wspólne stanowisko Zespołu.

W dalszej części posiedzenia Zespół kontynuował dyskusję w sprawie wstępnego roboczego projektu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmiany ustawy – Kodeks Pracy, zawierającego propozycje prawnego uregulowania możliwości wykonywania pracy w formie pracy zdalnej.