W dniu 16 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Spotkanie poświęcono kwestii niewygaszania emerytur pomostowych oraz ustaleniu najważniejszych tematów do prac Zespołu na bieżący rok.

W pierwszej części posiedzenia Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS przedstawiła najważniejsze wnioski z przekazanej przez ZUS informacji dotyczącej prac w szczególnych warunkach. Zgodnie z materiałem w 2010 r. było 7,5 tys. płatników, którzy złożyli dokumenty za 312,4 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, natomiast w 2019 r. dokument złożyło 8,5 tys. płatników za 317,0 tys. pracowników. Największą grupę osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze stanowili pracownicy wykonujący prace kierowców w transporcie publicznym, a także pracownicy wykonujący prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Podczas spotkania partnerzy społeczni oraz strona rządowa podjęli decyzję o wyodrębnieniu roboczego zespołu ds. emerytur pomostowych, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian z zakresu niewygaszania przedmiotowego świadczenia. Zespół przyjął także sposób dalszego procedowania nad tematami, które zostaną poruszone w 2021 roku.