W dniu 26 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania omówiono kwestię zmienionego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne i projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W pierwszej części posiedzenia ekspertka Konfederacji Lewiatan przedstawiła uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. W wystąpieniu negatywnie odniesiono się do rozszerzenie zakresu projektu po konsultacjach z RDS. Postulowano o wyłączenie przepisów wykraczających poza pierwotnie przedłożone do odrębnego projektu legislacyjnego oraz poddanie ich wymaganym procedurom konsultacyjnym, niezbędnym dla ustalenia odpowiedniego kształtu i zakresu rozważanych regulacji. Dodatkowo zwrócono uwagę na destrukcyjny wpływ na gospodarkę wprowadzenia instrumentu umożliwiającego uznanie danego dostawcy nowych technologii, sprzętu lub oprogramowania, za dostawcę wysokiego ryzyka. Projektowane przepisy oceniono jako ograniczające swobodę działalności gospodarczej. Zaznaczono również możliwy negatywny wpływ trybu przydziału częstotliwości poprzez ich „zapewnienie” przez Prezesa UKE w celu oferowania usług hurtowych przez wskazanego przez organ administracji rządowej przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Przedstawiciele strony rządowej podkreślili, że omawiany projekt ustawy nie dotyczy obywateli indywidualnie, ale ma wpływ na poziom bezpieczeństwa ogólnych sektorów, między innymi: ochrony zdrowia, infrastruktury cyfrowej, bankowego, finansowego. Jednocześnie podkreślono, iż proponowane zmiany legislacyjne mają na celu usprawnienie systemu kontroli w przypadku wystąpienia tak zwanych „incydentów krytycznych”.

Drugą część posiedzenia poświęcono dyskusji na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy przyjął Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w którym partnerzy społeczni przedstawili postulat o wprowadzenie do wskazanego projektu ustawy zapisu dotyczącego wysokości premii termomodernizacyjnej wynoszącej 30% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku przedsięwzięć w wyniku których zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, strat energii lub kosztów pozyskania ciepła ustalone na podstawie audytu energetycznego przekracza 60%.