W dniu 9 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył pan Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała pani Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny.

Porządek obrad posiedzenia obejmował następujące punkty:

  • Omówienie tematów zgłoszonych do prac Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, przekazanych pismem Pana Premiera Jarosława Gowina, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.
  • Przegląd realizacji uchwał RDS oraz uchwał strony pracowników i strony pracodawców RDS.
  • Przegląd aktywności trójstronnych zespołów branżowych.
  • Praktyka układowa w Polsce – rozpoczęcie dyskusji.
  • Informacja z posiedzenia grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego – dyskusja.

Zgodnie z ustaleniami Prezydium RDS w dniu 27 stycznia 2021 roku do prac w Zespole problemowym ds. rozwoju dialogu społecznego skierowano następujące tematy:

  • Przegląd realizacji uchwał RDS oraz uchwał strony pracowników i strony pracodawców RDS.
  • Wzmocnienie systemu rokowań zbiorowych.
  • Poprawa efektywności dialogu społecznego – zmiany w ustawie o RDS, przegląd i propozycje kryteriów reprezentatywności, zaangażowanie w dialog europejski i międzynarodowy.

Członkowie Zespołu dokonali przeglądu tematów. Podjęto decyzję o uwzględnieniu przedstawionych propozycji w pracach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego w bieżącym roku. Partnerzy społeczni podkreślili, że materia układowa jest kluczowa dla rozwoju dialogu społecznego i Zespół powinien podjąć tę kwestię na posiedzeniach. Podniesiono również potrzebę omówienia postulatów, które strona społeczna uzgodniła na etapie prac nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w 2020 roku. Postulowano o wzmocnienie współpracy z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Uzgodniono, że w najbliższym możliwym terminie Zespół odbędzie spotkanie z Przewodniczącymi WRDS-ów.

Ponadto w wyniku dyskusji w punkcie 2 porządku obrad, partnerzy społeczni zdecydowali, iż na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzą wewnętrzną analizę realizacji uchwał RDS oraz uchwał strony pracowników i strony pracodawców RDS. Po jej dokonaniu, temat zostanie skierowany na posiedzenie Zespołu.

Następnie strona rządowa przedstawiła informację o funkcjonowaniu Trójstronnych Zespołów Branżowych. W lutym 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń TZB. Zaplanowano również uruchomienie prac Trójstronnego Zespołu ds. branży spożywczej oraz przystąpienie do zainicjowania prac Trójstronnego Zespołu ds. przemysłu motoryzacyjnego. Strona rządowa zadeklarowała także wsparcie we wznowieniu prac Podzespołu ds. przemysłu farmaceutycznego.

W dalszej części posiedzenia Moderatorzy Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego przedstawili uzgodnienia z ostatniego spotkania, które odbyło się w lutym br. Aktualnie prace Grupy roboczej koncentrują się na kwestii włączenia Rady Dialogu Społecznego w proces wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych oraz realizacji autonomicznego porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego z 8 marca 2017 r. Przekazano, że Grupa sformułowała wniosek do Prezydium RDS o wystąpienie do strony rządowej dotyczące przedstawienia partnerom społecznym informacji nt. stanowiska polskiego rządu w zakresie wdrażania filaru praw socjalnych. Ponadto Grupa zaproponowała by na forum Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego przeprowadzić dyskusję na temat ustalonych sposobów implementacji porozumienia dotyczącego aktywnego starzenia.

W ramach pkt 4 porządku obrad, Zespół rozpoczął dyskusję na temat praktyki układowej w Polsce. W posiedzeniu wziął udział Pan Profesor Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi prace badawcze na temat układów zbiorowych w Polsce. Strona społeczna Zespołu podjęła decyzję o wystąpieniu do Prezydium RDS z wnioskiem o przygotowanie ekspertyzy dotyczącej układów zbiorowych pracy.